Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Åpning av fiskekortsalg, kortpriser og fiskeregler i Vefsna 2018

Les print.png email  .png

Laksforsen

Fiskereglene for Vefsna i sesongen 2018 ble vedtatt av årsmøtet i Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) tidligere denne uken.

VeFi er fullstendig klar over at fiskereglene av mange vil oppfattes som veldig strenge og detaljerte, men Miljødirektoratet har satt strenge vilkår til fiskereglene for å i det hele tatt tillate åpning av et begrenset fiske i 2018. I fjor vandret om lag 6000 laks opp i Vefsna. Det forventes at antallet blir omtrent det samme i år siden mesteparten av denne fisken stammer fra reetableringsprosjektet. Lakseungene står i snitt fire år i Vefsna før de vandrer ut i havet, og det er ennå for tidlig til at fisk som stammer fra naturlig gyting dominerer i bestanden.
 

6000 laks fordelt på 3 mil elv nedenfor Laksforsen innebærer at det er nok laks på denne strekningen, men når trappen i Laksforsen åpnes, skal disse laksene fordeles på til sammen 16 mils elvestrekning. Da er man ikke i nærheten av å oppfylle gytebestandsmålet for Vefsna som helhet og strengt tatt skulle det ikke vært fisket i det hele tatt. Vi vet imidlertid at én hannlaks kan gyte med flere hunner. Derfor er det gitt tillatelse til å fiske inntil 600 hannlaks, som kan tas uten fare for skade på bestanden. Vi har imidlertid ingen hunnlakser å miste! Færre rognkorn gytt i elva gjør at det vil ta lengre tid før hele Vefsna blir fylt med laks. Fisket må derfor innrettes slik at hunnlaks kan gjenutsettes.
 

Uansett hvor dyktig fiskeren er, vil det alltid vil være noen fisker som blir skadet og ikke kan gjenutsettes. Derfor er det også satt strenge begrensninger på antall laks som kan gjenutsettes. VeFi ber alle fiskerne om å respektere disse reglene, som er satt til alles beste! Vefsna er fortsatt i reetableringsfasen og vil være det i mange år fremover. Alle vil tape på et for stort uttak av fisk nå. Rundt om i Norge finnes mange eksempler på lakseelver der det etter kalking eller gyrofriskmelding er blitt fisket for mye, noe som fører til at fangstene på sikt blir mye lavere enn de kunne vært. Den feilen skal ikke gjøres i Vefsna. Fiskeoppsynet vil for øvrig ha begrenset politimyndighet. Å fiske en fredet hunnlaks eller å fiske laks ovenfor Fellingforsen der elva ikke er åpnet for laksefiske, vil bli vurdert som alvorlig miljøkriminalitet.  
 

Det er satt en begrensing på 2 avlivede laks pr. fisker pr. år. Når så få laks kan fiskes totalt, er det ønskelig at disse fordeles slik at flest mulig får mulighet til å prøve fiskelykken. Det er de enkelte fiskerettshaverne, ikke VeFi, som fastsetter fiskekortprisen. I de nederste sonene vil det bli solgt døgnkort for 400 kr mens det videre oppover i vassdraget satses på todøgns og tredøgns kort til en noe høyere pris. Laksefiske vil alltid være et sjansespill, men i de fleste elver i Norge blir langt mer enn 10 % av lakseoppgangen fisket hvert år. VeFi vurderer derfor sjansen til å se og få laks på kroken i Vefsna som bedre enn hva den er på veldig mange andre laksekort som selges i Norge. Flesteparten av kortene vil bli lagt ut for salg på www.inatur.no 15. mai kl. 10. Siden antallet kort er så lavt, må det forventes at kortene raskt vil bli utsolgt. Noen av valdene har også valgt å holde tilbake noen kort som vil bli lagt ut for salg utover i sesongen.
 

VeFi ønsker velkommen til laksefiske i Vefsna i 2018!


Per Tomas Eiterstraum
Daglig leder Vesnavassdragets Fiskeforvaltning SARegler for fiske etter anadrom laksefisk i Vefsnavassdraget 2018

Følgende fiskeregler er vedtatt av Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA:

§ 1 Fisketid og arter:

Det er tillatt å fiske etter laks og sjøørret i perioden f.o.m. 01.07 t.o.m. 31.08. Alt fiske, både laks og sjøørret, vil bli stengt når totalkvoten for laks (600 stk.) er nådd selv om sjøørretkvoten (400 stk.) ikke er fylt. Om sjøørretkvoten tas først, stanses fiske etter sjøørret mens laksefiske tillates inntil laksekvoten er nådd.

Fra oversiden av Laksforsen opp til Fellingforsen er det tillatt å fiske etter laks og sjøørret i perioden f.o.m. 01.08 t.o.m. 31.08, se for øvrig særreglene for fisket på denne strekningen i § 5.

Ovenfor Fellingforsen er alt fiske etter laks og sjøørret forbudt. 


§ 2 Redskapsbruk:

Kun stangfiske er tillatt med én stang og ett agn per person. Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Som agn er det bare tillatt å bruke flue, sluk, spinner og wobbler med maks én trippelkrok. Alt fiske med naturlig agn (f.eks. reke, mark, småfisk osv.) er forbudt. Likt med naturlig agn regnes Gulp og andre agn med lukt, smak og konsistens som naturlig agn (kunstig mark, kunstig reke osv.). Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal for trippelkrok ikke være større enn 13 mm og for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk sannsynligvis vil krøkes.

Alle fiskere skal innrette fisket slik at gjenutsetting kan skje uten å skade fisken. Fiskerne skal medbringe knutefri håv og tang/krokløser. Alle kroker skal være uten mothake eller ha denne klemt inn eller filt bort.

 

§ 3 Kvoter på landing, avlivning og gjenutsetting:

Døgnkvoten er maksimalt 2 landede laks og 2 landede sjøørret. Som landet regnes fisk der fiskeren etter å ha trettet ut fisken, frigjør kroken ved bruk av hånd, tang eller slakking av snøret mens fisken befinner seg i håven, holdes i halegrep eller kunne vært håndtert på denne måten.

Av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 1 laks og 1 sjøørret. Fisket skal umiddelbart stanse når 1 laks er avlivet. Om den første laksen avlives, skal fisket avsluttes selv om fiskeren fortsatt har ledig kvote på sjøørret. Om den første laksen settes ut, kan det landes én laks til samme døgn. Selv om også denne laksen settes ut, er døgnkvoten nådd og fisket må avsluttes. Døgnkvoten er absolutt og gjelder uavhengig av om fiskeren kjøper flere fiskekort som samlet gir rett til å avlive flere fisker.

Fiskekortet fastsetter antall og størrelse på hannlaks og sjøørret som fiskeren har lov til å avlive innenfor kortets fisketid (kortkvoten). Kortkvoten kan være lavere enn fiskereglenes døgnkvote. Fisk av feil art, størrelse eller kjønn skal gjenutsettes.

Hver fisker kan maksimalt lande 8 laks pr. sesong, hvorav maksimalt 2 hannlaks kan avlives (årskvoten). Hver fisker kan maksimalt avlive 2 sjøørret pr. sesong. Alle kvotene (døgnkvoten, kortkvoten og årskvoten) gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Når en fisk er landet, skal fiskeren rapportere fangsten innen kl. 2400 samme dag. Dette gjelder selv om fisken gjenutsettes siden det også er begrensninger på antall fisk som kan landes pr. døgn og pr. år.


§ 4 Maksmål, minstemål og gjenutsetting:

All hunnlaks, all sjørøye og all sjøørret over 65 cm (ca. 3 kg) skal settes levende ut. Er man i tvil om fiskens kjønn, skal fisken settes levende ut.

VeFi oppfordrer til å sette ut laks over 100 cm (ca. 10 kg). Minstemål for laks, sjøørret og sjørøye i Vefsnavassdraget er 45 cm.

Er det tvil om en fisk vil overleve gjenutsetting, skal fisken avlives. Er det en fisk som fiskeren har rett til å avlive i henhold til fiskerens kvote, rapporteres fisken på kvoten på vanlig måte. Om fisken som må avlives er av en art, størrelse eller kjønn som gjør at fiskeren ikke har kvote på avlivning, skal hendelsen umiddelbart rapporteres med merknad om at fisken ikke kunne gjenutsettes. Fiskeren får ikke beholde fisk som må avlives utenfor kvoten. Fisk som må avlives, leveres til Fru Haugans Hotell (kontakt resepsjonen).  Fisken regnes med på kvoten av landet fisk, men regnes ikke med i kvoten for avlivet fisk (årskvoten) når den er dokumentert innlevert. Det utgjør et alvorlig brudd på fiskereglene om oppsynet påtreffer en fisker med en avlivet fisk utenom kvote som ikke er rapportert.

Pukkellaks, regnbueørret og oppdrettslaks skal avlives og regnes ikke på kvoten.

 

§ 5 Særregler ovenfor Laksforsen opp til Fellingforsen

Det er kun tillatt å avlive små hannlaks under 65 cm på denne strekningen. Fisket på denne strekningen starter 1. august for å sikre at smålaksen har vandret opp til fiskestart.

 

 § 6 Fiskekort og fangstrapportering:


Alle fiskere skal løse personlig fiskekort eller rapporteringskort for den aktuelle sonen og  medbringe dette under fisket. Dette gjelder også for rettighetshavernes eget fiske og for fiskere som leier privat fiskerett. Alle fiskere skal rapportere sin fangst, også gjenutsatt fisk, gjennom www.inatur.no innen kl. 24 samme dag. Alle fangstopplysninger vil bli publisert offentlig. Fiske uten fangst skal også rapporteres innen kl. 24 samme dag som fisket avsluttes, men da uten fangstpåtegning. Det skal tas og innleveres skjellprøver av all avlivet laks.

Framleie av fiskerett er tillatt så lenge dette gjøres innenfor rammene av forskrift om framleie av fiskerett https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-06-25-570


§ 7 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer:

Alt fiske fra bruer er forbudt. Det er også forbudt å fiske innenfor fredningssoner merket med røde merker ved fisketrappene i vassdraget.
 


§ 8 Desinfisering av fiskeredskap:

Alle fiskere må under fiske medbringe desinfeksjonsattest fra VeFi. Denne fås på VeFis desinfeksjonsstasjoner i Mosjøen og på Trofors, samt fra de av rettighetshaverne som har egen desinfeksjon på valdet.  All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Vefsna.


§ 9 Ekstraordinære tiltak:

Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på et hvert tidspunkt i sesongen dersom forholdene tilsier det.


 

§ 10 Ordensregler:

Gå ikke over dyrket mark, lukk igjen grinder og parker ikke på private gårdstun eller i kjørebanen. Ved flere fiskere på samme strekning, skal det praktiseres bevegelig fiske der dette er mulig: et kast, et steg, nytt kast, nytt steg osv. Nyankommet fisker går ut ovenfor tidligere ankomne fiskere på strekket. På steder der det ikke er mulig å fiske bevegelig, skal hver fisker maksimalt fiske tjue minutter på stedet før ny fisker slippes til.

 

§ 11 Fiskeravgift:

Alle fiskere må ha betalt den statlige fiskeravgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering for betalt avgift må medbringes under fiske.

 

§ 12 Straffebestemmelser:

Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Alternativt vil brudd på reglene vil bli håndhevet privatrettslig av Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA, jf. fiskernes aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Ved privatrettslig håndhevelse vil brudd på fiskereglene medføre overtredelsesgebyr på inntil kr 6000,- avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad.

Fisker som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Vefsna gjenværende del av sesongen og påfølgende sesong. Fisker som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Vefsnavassdraget før ilagt gebyr er betalt.

Rettighetshaver/kortselger og alle som har løst fiskekort, kan be fiskere dokumentere at de har løst fiskekort for strekningen og at fangsten er blitt rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene.