Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Adressetildeling til offentlig ettersyn

Les print.png email  .png

Adresse

Det er nå gjort klart for tildeling av vegadresser til store deler av kommunen som tidligere bare har hatt matrikkeladresser (gårds- og bruksnummer).
Noen veger og en del hytter/skogshusvær/seterhus gjenstår og vil få tildelt vegadresser etter hvert.
En liste over de nye adressene legges derfor ut til ettersyn på kommunens servicetorg, biblioteket og på kommunens hjemmeside.

Etter matrikkelloven § 21 skal de som blir berørt av adressetildelingen, gis anledning til å uttale seg. Det understrekes at dette er en uttalerett, men ingen plikt. Forøvrig vises til matrikkelforskriftens § 50 sjuende ledd med merknader.

Det er viktig i adresseforvaltningen å skille mellom:

• klage som gjelder selve adressetildelingen
• klage som gjelder valg av navn i adressesammenheng
• klage som gjelder skrivemåten av navn
 

Klage over selve adressetildelingen er hjemlet i matrikkelloven § 46 bokstav f, jf. matrikkelforskriften § 22, og klageinstans er fylkesmannen. Klagen skal sendes via kommunen, som eventuelt kan gi klageren medhold.

Valg av navn er et vanlig kommunalt vedtak som ikke er gjenstand for formell klage. Dette vil til vanlig være bestemt i god tid før selve adressetildelingen.

Klage over skrivemåten av navn reguleres av stadnamnlova § 10, hvor det blant annet fremgår hvem som har klagerett. Vedtak av skrivemåte vil til vanlig være avgjort i god tid før selve adressetildelingen og klageinstans vil være en sentral klagenemd for stedsnavn. Klagen skal sendes via vedtaksorganet.
 

Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) kap. 4 Adresser til eigedommar og bygningar
Lov om stadnamn § 5 Fastsetjing av skrivemåten


Forskrifter

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap. 12 Offisiell adresse
Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 22 Klage over adressetildeling
 

En eventuell uttalelse må være grunngitt og undertegnet, og kan sendes på tre måter:

1. Via vårt digitale skjema

2. Pr. post til Grane kommune, Industrivegen 2, 8680 Trofors.

3. Via e-post til: post@grane.kommune.no

innen 20. juli 2015.
 


Adressering

Hva er avstandsnummerering?

I spredtbygde strøk er adressenummerne er tildelt etter avstandsprinsippet. Det betyr at tildelingene av adressenummer er gjort i forhold til hvor langt adressen er fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele ti-meter. En avstand på 430 meter fra der vegen starter gir da adressenummer 43 på høyre side av vegen og nummer 42 eller 44 dersom det er på venstre side av vegen. Der mindre sidevegen hører til en veg  med avstandsnummerering, blir avstanden regnet til der sidevegen tar av og adressenr tildeles fortløpende  langs kanten av vegen.

Fordelen med avstandsprinsippet er først og fremst at en automatisk får reservert ledige nummer hvis det skulle komme utbygging langs vegen seinere.  Dette er også nyttig for de som skal finne fram til en oppgitt adresse, for hvis man er kjent med dette prinsippet vet man alltid hvor langt man må kjøre for å komme til en adresse.

Vedtatte vegnavn

Følgende vegnavn er vedtatt av Navnekomiteen i april 2014, og legges ut til 1. gangs høring:
(Klikk på linkene nedenfor for å se på kart over vegene).

E6 OG FYLKESVEGER

Granevegen
Troforsvegen
Hattfjelldalsvegen
Svenningdalsvegen
Tosvegen
Nordfiplingdalsvegen
Sørfiplingdalsvegen
Austfiplingdalsvegen
Vestfiplingdalsvegen
Litl-Majavassvegen
Majavassvegen


OMRÅDE-, KOMMUNALE- OG PRIVATE VEGER

Berntvollvegen
Båfjelldalsvegen
Bruholvegen
Bæråsen
Elvetunvegen
Endreplassvegen
Fabrikkvegen
Fagerland
Fagerlivegen
Fallmovegen
Flyavegen
Forshaugvegen
Gluggvassfeltet
Haugbakken
Haustreisvegen
Holmvassåsvegen
Holmvassdalsvegen
Hotellvegen
Høgmovegen
Jerpåsvegen
Kapellvegen
Laksforsvegen
Langlivegen
Nygårdsvegen
Simskardmyrvegen
Smalvassdalsvegen
Stabbforsmovegen
Stavassdalsvegen
Steinbakken
Storfiplingdalsvegen
Stormovegen
Strandlivegen
Svartvassvegen
Svebakken
Svenningvikvegen
Sør-Storsandvegen
Tangen
Tomasvassvegen
Turmovegen
Austre Båfjellmovegen
Øyum