Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Du er her: Aktuelt - Granefilmen

Kulturmidler

Les print.png email  .png

Norske penger

Lag, foreninger og organisasjoner inviteres til å søke kulturmidler for 2019.
Søknadsfristen er 1. mai. Søknad fremmes via vårt digitale søknadsskjema.

1. Retningslinjene åpner for at det kan tildeles støtte i flg. kategorier:
 

- Byggetilskudd til anlegg for kultur- og fritidsvirksomheter

- Driftstilskudd til samme type anlegg

- Grunnstønad til organisasjoner

- Husleiestønad

- Deltakerstønad til tillitsmenn og ledere i forbindelse med kurs og konferanser utenfor kommunen

- Støtte til større arrangement som ikke tar sikte på politisk vinning

- Støtte til administrasjonsutgifter

- Støtte til reise ved deltakelse i større arrangement som Nord-Norske mesterskap, Norgesmesterskap, Ungdommens kulturmønstring, og lignende.
 

 

2. Av budsjettposten for kulturmidler avsettes det årlig kr 100 000,-. Denne summen skal i gjennom året benyttes til søknader om støtte til større arrangement, større innkjøp, oppstarttilskudd og reisetilskudd.
 

 

3. Komite for oppvekst og kultur foretar den ordinære tildeling av kulturmidlene. Normalt skal dette skje i komiteens junimøte
Administrasjonen behandler øvrige søknader oppad til kr 5 000,-, mens søknader som overstiger denne sum behandles av Formannskapet.
 

 

4. Lag og foreninger som har barn og unge som eneste målgruppe, eller som også har disse aldersgruppene som målgruppe for sin aktivitet, gis en noe høyere prioritering enn andre søkere ved tildeling av midlene.
 

 

5. Ved tildeling skal legges vekt på det aktivitetsnivå søker har i sin drift. I tillegg tilregnskap for siste regnskapsår, skal søknad vedlegges siste årsberetning og aktivitetsplan for kommende år / sesong.

 

6. Frist for å søke om ordinære kulturmidler ved ordinær tildeling settes til 1. mai. Øvrige søknader behandlet fortløpende gjennom året.
 

Søknad sendes elektronisk via vårt skjema som du finner her.

Spørsmål rundt tilskuddsordningen rettes til kulturleder Rune Stabbforsmo, tlf. 75182246 , e-post: rune.stabbforsmo@grane.kommune.no