Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

NAV Grane

Les print.png email  .png

navlogo

Grane kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Nordland har inngått avtale om etablering og drift av NAV Grane. Formålet med avtalen er at partene i fellesskap skal jobbe for

  • Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad
  • Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov
  • En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

NAV Grane forvalter tjenester fra tidligere trygd, arbeid og sosialtjenesten. Kontoret består av 2 statlige stillinger og 1,5 kommunale stillinger.

Verdigrunnlag for NAV Grane NAV Grane skal møte brukeren på en profesjonell og faglig forsvarlig måte. Vi skal bistå og veilede slik at bruker får en opplevelse av å bli møtt med respekt og verdighet. NAV Grane skal være løsningsdyktige, se og legge vekt på muligheter og ikke begrensninger. NAV Grane skal gi en rask og god avklaring i enkeltsaker. Brukere skal oppleve kompetente veiledere og rett ytelse til rett tid. Formål og virkeområde for NAV Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til bred deltakelse i arbeid og samfunn, og til økonomisk trygghet for den enkelte. Visjon: Vi gir mennesker muligheter Verdier: Tydelig Tilstede Løsningsdyktig Hovedmål med NAV-reformen: Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Lovverk som forvaltes i NAV: Lov om Folketrygd Lov om sosiale tjenester Lov om arbeidsmarkedstjenester Lov om barn og foreldre Lov om barnetrygd AFP Lov om kontantstøtte VIRKEOMRÅDER I NAV Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 1. Formål Formålet med loven er å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, sosialtjenesteloven og andre lover som forvaltes av arbeids- og velferdsforvaltningen. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet. Lov om arbeidsmarkedstjenester § 1. Formål  Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet. § 2. Virkeområde Kapittel 1 til 7 gjelder for alle personer med lovlig opphold i riket og for alle som driver lovlig virksomhet i Norge. Arbeids- og velferdsetaten skal også yte tjenester etter denne loven til andre rettssubjekter når dette følger av internasjonale forpliktelser.        Lov om Folketrygd § 1-1. Formål Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av personer. Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig. Medlemskap § 2-1. Personer som er bosatt i Norge Personer som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer i folketrygden. Som bosatt i Norge regnes den som oppholder seg i Norge, når oppholdet er ment å vare eller har vart minst 12 måneder. En person som flytter til Norge, regnes som bosatt fra innreisedatoen. Det er et vilkår for medlemskap at vedkommende har lovlig opphold i Norge. Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er ment å vare mer enn 12 måneder, regnes vedkommende fortsatt som bosatt her. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende skal oppholde seg eller har oppholdt seg i utlandet mer enn seks måneder pr. år i to eller flere påfølgende år. Lov om sosiale tjenester § 1-1 Lovens formål å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling samt forebygge sosiale problemer bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre § 1-2 Lovens virkeområde Lovens bestemmelser om tjenester og tiltak gjelder for alle som oppholder seg i riket. Kongen kan gi forskrifter som begrenser anvendelsen av loven på personer som ikke er norske statsborgere, eller som ikke har bopel i riket. Kongen kan også gi forskrifter om anvendelse av loven på personer som oppholder seg i utlandet, men som har tilknytning til riket. Kontaktinformasjon: NAV Grane Industriveien 2, 8680 Trofors Tlf: 55 55 33 33 Fax: 75 42 76 11 E-post: nav.kundesenter.nordland@nav.no Nettside: www.nav.no Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Åpningstid NAV Grane: mandag, onsdag og fredag fra klokken 10.00 - 13.00. Tirsdag og torsdag er kontoret stengt.