Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Oppvekst- og kulturavdelingen

Les print.png email  .png

Oppvekst- og kulturavdelingen jobber med saker innenfor områdene skole, barnehage, barnevern, bibliotek, kultur, idrett og frivillighet.

 

 

I Grane kommune er det to skoler:

Grane barne- og ungdomsskole, 1. – 10. klasse, skole som ligger i sentrumsbygda Trofors. Skolen har ca. 174 elever og 25 ansatte. Småskoletrinnet og skolefritidsordningen holder til i eget bygg i Stormoen byggefelt øst for E6. Her er også egen avdeling spesielt tilrettelagt for barn med sterke funksjonshemminger. Skolebygningen ligger nært opp til kommunens sentralidrettsanlegg med fotballbaner, lysløype mv., og i nær avstand til skog og mark. Mellomtrinnet og ungdomstrinnet holder til en nyrenovert skole på Vegset. Her er spesialrom som skolekjøkken, basseng og idrettshall, som også benyttes av elevene som går på Stormoen.

Aktivitetslokalet ved skolen brukes både i skoletida og til fritidsaktiviteter for barn og unge på fritida. Skolebygningen på Stormoen ble om- og utbygd i forbindelse med grunnskolereformen i 1997. Også ved skolebygningene på Vegset er det de siste årene satset mye på ekstra vedlikehold.

 

 

Kulturskole

Grane kulturskole har for tiden 50-60 elever, de fleste i grunnskolealder, men også voksne elever. Skolen, som har vært i drift siden 1982, gir tilbud også i andre kunstuttrykk enn musikk. Pr. i dag dreier dette seg om tilbud som musikkbarnehage og tegning, form og farge, og en arbeider med å utvide dette ytterligere. Opplæringa i kulturskolen følger grunnskolens arbeidsår. Grane kulturskole har et utmerket samarbeid med Grane skolekorps om aspirant- og drillopplæring. Kulturskolen selger også instruktørtjenester til frivillige lag og organisasjoner.

 

Barnehagesektoren

I Grane kommune er det 2 barnehager:

Grane kommunale barnehage har 4 avdelinger og ligger på Trofors. Nytt barnehagebygg ble tatt i bruk i januar 1994, og ei av avdelingene er også spesielt tilrettelagt for barn med sterke funksjonshemminger. Grane kommune har etter at den nye barnehagen ble tatt i bruk, hatt svært god barnehagedekning. Brukervennlighet er et viktig stikkord for driften av barnehagen, med god tilpasning av de tilbud barnehagen gir til de behov foreldrene har. Permisjonsordninger, korttidsopphold og ordning med kjøp av ekstradager / -timer er eksempel på tilbud som benyttes flittig.

Barnehagen ligger tett opp til skogen, og utnytter i mange sammenhenger den muligheten dette gir til å komme seg ut i naturen. Grane kommunale barnehage har åpent på hverdager mellom kl. 06.40 og 16.45.

 Karius og Baktus kulturbarnehage er en en avdelings privat barnehage. Lokalisert i den gamle tannklinikken i Skolevegen 3. Satsningsområdet er kultur og skapende barn. Barnehagen er godkjent for inntil 18 barn, og er hyppig bruker av kommunens idrettsanlegg.
Åpningstiden er 06.30 - 17.00.

.

 

Kultursektoren

Ungdomsarbeid og tilrettelegging av tilbud for barn og unge er et viktig arbeidsområde for avdelingen. Kommunen bruker deler av stillingsressurs innen kultursektoren til forebyggende ungdomsarbeid. Stillingen er svært utadrettet, og det legges stor vekt på, i samarbeid med naturlige samarbeidspartnere, å få til gode tilbud til barn og unge som kan være med på å forebygge problemer i ungdomsmiljøene.

Service overfor det frivillige organisasjonslivet er en annen viktig oppgave for avdelingen. Grane kommune har mange aktive lag og foreninger, innenfor musikk, idrett, jakt og fiske, revy mv.
Avdelingen bistår lag og foreninger med råd og veiledning, bl. a. innenfor anleggsplanlegging og finansiering, og i forhold til mulige tilskudds- og støtteordninger som lagene kan benytte seg av. Avdelingen yter også praktisk hjelp i forbindelse med ulike arrangement. Eksempel her er Granedagene.

Kultursektoren er ansvarlig for aktivitetene i idrettshallen, salg av treningskort og drift av fritidsbading.

 

Grane folkebibliotek  har sine lokaler i kommunehuset på Trofors. Foruten vanlig bokutlån, drives også utlån av lydbøker, dvd, cd, mv. Biblioteket gir ellers veiledning til publikum, som også har muligheten til å benytte PC oppkoblet mot Internett.

Biblioteket har åpent:

Mandag kl 10:00 - 15:30
Onsdag kl 11:30 - 19:00
Fredag  kl 10:00 - 15:30

 

Frivilligsentral

Høsten 2009 ble det etablert en frivilligsentral i Grane. Her koordineres frivillighet mellom de som ønsker å yte frivillighet og de som har behov for å motta hjelp. Frivilligsentralen har i dag kontor ved GRY aktivtetssenter i Jernbanevegen.

 

Barnevernstjenesten

Hovedoppgave: Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.  Omsorg for barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Her kan barneverntjenesten bistå barn og familier slik at barn sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.

For informasjon om barnevernloven: www.lovdata.no

Hensynet til barnets beste er det overordnede prinsippet, og skal derfor veie tyngst i saker der det står i motsetning til andre sentrale prinsipper.

Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det skal tilrettelegges for samtaler med barnet.

Hvem tar kontakt? Noen ganger er det foreldrene selv, men barnevernet får også henvendelser fra skole, helsestasjon, lege, familie og andre som er bekymret for barnet.

Barn og ungdom kan selv ta kontakt. Det kan du gjøre om det gjelder deg selv eller du er bekymret for noen i familien, venner eller andre du kjenner.

Som privatperson kan du velge å være anonym når du kontakter barnevernet.

SAKSGANG I BARNEVERNTJENESTEN:
Hva er en melding?  En melding kan være muntlig eller skriftlig der noen utrykker bekymring for barn. Meldinger til barneverntjenesten: Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke gjennomgå innkommende meldinger, og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser.  

Undersøkelse: Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet  (jmf frister.)

Hjelpetiltak for barn og barnefamilier. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. (kan f.eks være:råd og veiledning til familien, samtaler, plass i barnehage, besøkshjem, avlastningstiltak, fritidsaktiviteter mm) Familien og barnevernet skal sammen bestemme hvilke tiltak som settes inn.

Når hjelpetiltak ikke nytter. Når barnevernet har prøvd med ulike hjelpetiltak i familien, men ser at det ikke nytter, skal de prøve å la barnet bo på en annen plass eller hos en annen familie. Noen ganger er foreldrene enige i dette, og noen ganger er det uenighet mellom barnevern og foreldre. Da er det barnets beste som skal veie tyngst. Å overta omsorgen for barnet skjer bare i helt spesielle tilfeller.

Hvordan kontakte barnevernet? Barneverntjenesten har kontor på kommunehuset. Barnevernet kan kontaktes via brev, eller ved å stikke innom kommunehuset. Barneverntjenesten har vanlig kontortid. Telefon: 751 82 220

Utenfor kontortid: Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (gratis) Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten har stengt (fra klokken 15:00 - 08:00) I helger og på helligdager er Alarmtelefonen døgnåpen. Alarmtelefonen vil vurdere om det er behov for: hjelp her og nå, ta kontakt med andre hjelpetjenester, gi deg råd, eller sende bekymring til barneverntjenesten.

 

Kontaktinformasjon Oppvekst- og kulturavdelingen:

 

Oppvekst- og kultursjef Anne Kristin Solheim
Tlf 75 18 22 41
E-post: annekristin.solheim@grane.kommune.no

Kulturleder Rune Stabbforsmo
Tlf 75 18 22 46
E-post: rune.stabbforsmo@grane.kommune.no

Kulturskolerektor Åse Granmo
Tlf 75 18 22 40
E-post: ase.granmo@grane.kommune.no

Biblioteksjef Randi Fløtnes
Tlf 75 18 22 45
E-post: randi.flotnes@grane.kommune.no

Daglig leder Grane frivilligsentral Wenche Halland
Tlf 95 33 10 81
E-post: frivillig@grane.kommune.no

Barnevernsleder Mona Krutnes
Tlf 75 18 22 20
E-post: mona.krutnes@grane.kommune.no

Styrer Grane kommunale barnehage Anne Grete S. Solhaug
Tlf 75 18 08 90 
E-post: barnehage@grane.kommune.no

Rektor Grane barne- og ungdomsskole Mette Haustreis
Tlf  75 18 08 62
E-post: rektor@grane.kommune.no