Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter

Forliksråd

Forliksrådet er første instans i det norske rettssystemet. Et forliksråd er et kommunalt oppnevnt meglingsorgan bestående av tre lekdommere og tre varamedlemmer som velges av kommunestyret i den aktuelle kommunen hvert fjerde år. Det skal være et forliksråd i hver kommune.

Forliksrådet behandler kun sivile saker – aldri straffesaker – og det avsier heller aldri dom i saker som det finner for vanskelige eller omfattende; slike saker sendes videre til en høyere rettsinstans, i første omgang tingretten. Det foreligger adgang til å avsi dom i saker som man finner tilstrekkelig opplyst, eller der innklagede part ikke møter.

Politi- og lensmannsetaten overtok sekretariatene for forliksrådene fra kommunene 1. januar 2006, men forliksrådenes medlemmer skal fortsatt velges av kommunestyret og oppnevnes av fylkesmannen.
2010-04-15 | Les mer...

Indre Helgeland Regionråd

Indre Helgeland Regionråd er et regionalpolitisk samarbeidsorgan for kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna og Rana. Rådet er styre for samarbeidet. Rådet har en funksjonstid på fire år (kommunestyrets valgperiode). Rådet velger for 2 år, leder og nestleder blant ordførerne i rådet. Leder- og nestledervervet roterer mellom deltakerkommunene.

2010-04-14 | Les mer...

Administrasjonsutvalg

Utvalget består av 5 politisk valgte medlemmer utgått fra formannskapet og 2 medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerorganisasjonene.

2010-04-14 | Les mer...

Dyrevernnemd

Dyrevernnemda i Grane ble i 2009 slått sammen til en felles nemnd for kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Mattilsynet og dyrevernnemndene har det offentlige ansvaret for å sikre at dyrevernloven følges. Tips fra publikum er den viktigste hjelpemiddelet Mattilsynet og dyrevernnemdene har for å hindre dyretragedier.

2010-04-10 | Les mer...

Ungdomsråd

2010-03-20 | Les mer...

Råd for eldre og funksjonshemmede

Eldre og funksjonshemmede skal slik loven krever, ha egen representasjon i alle kommuner. For mindre kommuner gis det aksept til å slå sammen Råd for eldre og Råd for funskjonshemmede. Dette har Grane kommune valgt å gjøre. Rådet er sektorovergripende, og skal være et rådgivende organ for kommunen. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ, og skal uttale seg til forhold som berører eldre og funskjonshemmede innenfor plan- og bygningssektor, skole og barnehage, kultur, idrett og friluftsliv samt helse- og omsorgssektor. Rådet behandler ikke saker for den enkelte bruker, men inviterer enkeltpersoner, foreninger og lag til å fremme innspill til saker som kan bedre livsvilkårene /hverdagen for de aktuelle gruppene.

 

 

2010-03-20 | Les mer...

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan.
Gjennom sitt arbeid skal kontrollutvalget bidra til at Grane kommune ivaretar sine oppgaver overfor innbyggerne i Grane på en best mulig måte ut fra hensynet til likebehandling, rettssikkerhet og en effektiv ressursutnyttelse sett i lys av brukernes særskilte behov.

 

2010-03-20 | Les mer...