Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter

Reguleringsplanarbeid for Strand hyttegrend på Majavatn

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det igangsetting av reguleringsplanarbeid for Strand hyttegrend i Grane kommune.

2018-09-20 | Les mer

Reguleringsendring etter forenklet prosess for Laksfors masseuttak – varsel om oppstart av planarbeid

På vegne av SVEVIA Norge AS varsles det om oppstart av planarbeid iht. plan- og bygningsloven § 12- 8. Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet.Planområdet (vist med stiplet linje i figur nedenfor) omfatter deler av gnr. 38 bnr. 2, herunder fnr. 2, samt gnr. 1 bnr. 1 (deler av E6) og ligger på Laksfors.

 

Planarbeidet omfatter endring av atkomsttrasé fra E6 til uttaksområdet og vurderes å være av mindre karakter. Plansaken ønskes derfor behandlet etter forenklet prosess.

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og vurderes ikke å falle inn under verken §§ 6 eller 8.

Denne oppstartsmeldingen og mer informasjon om planarbeidet kan ses/lastes ned fra Grane kommunes hjemmesider.

Innspill til varsel om planoppstart kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/ Soia Rahasindrainy, Pb. 234, 8001 Bodø, eller på e post til soia.rahasindrainy@norconsult.com innen høringsfristens utløp den 14. september 2018.

2018-08-16 | Les mer
e6

Reguleringsendring E6 Lille Majavatn - Brenna

Kommunestyret har i møte den 19.06.2018 vedtatt sak 028/18 – Reguleringsendring av detaljregulering E6 Lille Majavatn - Brenna.

2018-07-03 | Les mer

Reguleringsendring av detaljregulering E6 Brattåsen-Lien, delstrekning Svenningelv-Trofors-Mellommoen

Kommunestyret har i møte den 28.02.2018 vedtatt sak 009/18 – Reguleringsendring av detaljregulering E6 Brattåsen-Lien, delstrekning Svenningelv-Trofors/Mellommoen.

Vedtaket kan påklages og eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes til Grane kommune, Industriveien 2, 8680 Trofors, evt. på e-post til post@grane.kommune.no

innen 3 uker.

2018-03-07 | Les mer

Laksfors masseuttak

Formannskapet har i møte den 12.05.2016 vedtatt detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak.

 

 

 

2016-05-23 | Les mer

Melding om vedtak:

Detaljregulering for Vassbekkmoen boligfelt

Kommunestyret vedtok i sak 23/15 reguleringsendring for Vassbekkmoen boligfelt.

2015-07-06 | Les mer