Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Servicetorget

Les print.png email  .png

 

HVEM ER VI ?
Servicetorget i Grane kommune er et bindeledd mellom kommunale avdelinger og kommunens innbyggere. Servicetorget er Grane kommunes primære og profilerte inngangsportal til informasjon om kommunale tjenester. Servicetorget er et sted der publikum kan henvende seg for å få; hjelp, veiledning og raske beslutninger / svar i saker som kan avgøres etter politisk / administrativt vedtatte regler.
 
HVA ER VÅRE MÅL?
Våre mål er å ha flere kommunale tilbud samlet på en plass.
Vi vil gi mer effektiv innbygger- og kundeservice, der aktiv informasjon står sentralt, både ved direkte henvendelse, Grane bygdeblad, ved telefon og elektronisk media.
Det ytes ikke bare service utad mot publikum, men også innad i organisasjonen.
Altså; bedre service, økt tilgjengelighet og høyere kvalitet.

Kommunelovens § 4 pålegger kommunene å drive aktiv informasjon og legge godt til rette for innsyn i forvaltningen.
  
FORDELER MED ET SERVICETORG?
Brukerne har:
·        Et fast sted å henvende seg til.
·        Et kjent kontaktpunkt som har oversikt over tjenestetilbudet i kommunen.
·        Mulighet til å ordne mange forespørsler på et sted – ”Bredt vareutvalg”.
·        Økt tilgjengelighet til kommunens tjenester.
·        En treffplass der service og kvalitet står i fokus.
·        Raskere svar i telefonen – Saksbehandling.
 Internt:
·        Avdelingene avlastes – ressurser frigjøres.
·        Oversikt over timeplan / fraværsmarkering.
·        Serviceholdninger utvikles.
·        Bedre kvalitetssikring av tjenester.
 
TJENESTER / OPPGAVER I SERVICETORGET
·        Service- og kundebehandling - Gi svar og veiledning over skranke, telefon eller e-post
·        Regelstyrt saksbehandling
·        Postbehandling
·        Arkivtjeneste
·        Div. alhoholbevillinger
·        Div. tilskuddsordninger (Etablering, Bolyst, Pendling m.m.)
·        Forberede saker til politiske utvalg
·        Tilby skjemaer, skriftlig materiale og brosjyrer
·        Hjelp og veiledning ved utfylling av skjemaer
·        Henvende til rett saksinstans eller saksbehandler
·        Avvikling av valg
·        Dokumenter til offentlig ettersyn.
·        Bistå med kopiering / sending av telefax
·        Opplyse om rutetider for tog / buss.
 
·        Salg av:
        - Turkart
        - Bygdebøker
        - M.M.
 
·        Utleie av:
        - Formannskapssalen
        - Kommunestyresalen
        - Kursrom
        - Kantina
        - Møteplassen
        - Grane Samfunnshus, Vegset
 
 I tillegg til de kommunale tjenester yter vi service og informasjon for Skatteetaten
 
 NÅR DU SKRIVER TIL OSS…
Skal vi gi skriftlig svar tilbake så snart det er anledning til det.
I saker som ikke kan avgjøres innen 21 dager, får du skriftlig melding om når saken din skal være ferdigbehandlet.
  
NÅR DU RINGER TIL OSS…
Du skal raskt få kontakt med oss. Hvis vi ikke kan hjelpe deg med en gang, gjør vi avtale om å ringe deg tilbake. Vi har taushetsplikt.
Vårt telefonnummer er   75 18 22 00.
 
På vår hjemmeside vil du kunne finne telefonnummer til hver enkelt saksbehandler.
Se også i telefonkatalogen Ditt Distrikt, blåe sider for god oversikt over telefonnummer i kommunen.
 Eller du kan ringe kommunens hovednummer for å få tilsendt fullstendig liste over telefonnummer til hver enkelt saksbehandler.
  
NÅR DU BESØKER TIL OSS…
Vår besøksadresse er Industriveien 2 på Trofors.
Du finner oss i kommunehusets 1. etasje. Vi er lokalisert så nært hovedinngangspartiet som mulig, slik at du kan henvende deg til oss og kanskje få den hjelpen du ønsker med en gang du kommer inn.
 
Ring gjerne og gjør avtale om møte med saksbehandlerne.
Kontortiden vår er fra klokken 10.00 – 15.00.
 
På internett kan du finne oss på www.grane.kommune.no.
 
HVORDAN KAN DU SOM BRUKER FORBEDRE SERVICEN VÅR?
For at vi skal kunne utvikle våre tjenester best mulig, setter vi stor pris på tilbakemelding fra våre brukere. Negativ tilbakemelding er like god som positiv, for da kan du som bruker hjelpe oss til å bli bedre.
 
 NYTTIG Å VITE
·        Henvendelser til alle kommunale kontor på kommunehuset skjer via
       Servicetorget. Unntak av dette er helsestasjonen og legekontoret.

 
·        Dørene på baksiden av kommunehuset er personalinnganger og holdes derfor låst.
·        Døren ved biblioteket holdes åpen for publikum som ønsker å benytte biblioteket.
·        Henvendelser til øvrige kommunale kontor bør skje via Servicetorget. 

 
·        Lensmannskontoret, NAV, Helgeland Sparebank og Helgeland Museum er også lokalisert i kommunehuset, men vi har ingen mulighet til å sette over telefonhenvendelser, da disse kontorene ikke er kommunale.