Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Teknisk og Næringsavdelingen

Les print.png email  .png

Vi ønsker at det skjer noe positivt i kommunen, vi bistår med det vi kan. Og vi forvalter kommunens eiendom og tekniske anlegg.


Teknisk- og næringsavdelingen er tredelt;

  • teknisk drift
  • eiendomsforvaltning, renhold
  • kontorpersonell/saksbehandlere
 
Vi er her for å hjelpe våre kunder og for å ta ansvar for kommunal infrastruktur (vei, vann, avløp) og annen kommunal eiendomsforvaltning. Vi gir råd og veiledning i saker vedr bygging, oppmåling, landbruk (jord og skog), rovvilt, skogforvaltning, plan- og byggesaker, naturforvaltning, forurensning, motorferdsel i utmark  m.m.
 
Spørsmål vedrørende næringsetablering utenom landbruket, kan rettes til Grane Næringsutvikling AS, tlf.41 59 64 90
 
Arbeidsområdet til Teknisk- og næringsavdelingen:
 
På kommunehuset finner du saksbehandlere innen fagfeltene:
Byggesaker
Landbruk, jord og skog
Motorferdsel i utmark
Skuddpremier
Viltforvaltning
Plansaker
Kart og oppmåling
Administrasjon av vei, vann, avløp, bruer
 
Brannstasjon:
Brann og berging (Brannsjefen i Vefsn kommune er også vår Brannsjef)
Feier
 
Kommunale bygg og anlegg finner du:
Renholdere
Eiendomsforvaltning, vedlikehold
Forvaltningsansvar:
      5 vannforsyningsanlegg
      20 km vannledninger
      7 renseanlegg
      15 km avløpsledninger (kloakk/overvann)
      2 slamlaguner.
      Over 600 kummer med tilhørende armatur og pumper
      ca 350 private slamavskillere.
      61 bygningsobjekter, bl.a. 3 skoler, 1 barnehage, sykehjem, omsorgsboliger,
         kommunehus og helsesenter, idrettshall og skolebasseng m.m.
      brannvannsanlegg til Norgesvinduet Svenningdal as
      ca 90 km kommunal veg
      3 idrettsbaner, lysløyper, 8 lekeplasser, 7 grøntanlegg
 
Ute i felt:
Veterinær med vaktsamarbeid med Hattfjelldal kommune

Vi bistår med planlegging, prosjektering, byggeledelse ifb med utbyggingsoppgaver som; nye boligfelt, utvidelse av vann- og avløpsanlegg, ombygging/utvidelse av driftsbygninger, skoler og aldershjem m.m. Vi forvalter og har ansvaret for bl.a. følgende lover: Plan- og bygningsloven, brannvernlovgivningen, forurensningsloven og delingsloven, ulike tilskuddsordninger for landbruket, skogavgift og rentemidler, lån og tilskudd fra SND og saksbehandling innenfor landbrukets særlovgivning. Dette innebærer bl.a. saksbehandling av søknader om bygging av landbruksvei, fritak fra bo- og driveplikt, godkjenning av forpaktningskontrakter, godkjenning av nydyrkingsplaner, konsesjon, omdisponering og deling av jord- og skogbruksareal.
Oppgavene innenfor næring består bl.a. av behandling av søknader om etablerings- og investeringstilskudd fra Grane Næringsfond til industri- og servicenæringen, herunder småbedrifter, enkeltmannsforetak og tilleggsnæringer innen landbruket. Rådgivning til ulike virksomheter og kontakt med nye etablerere er også viktige oppgaver.
Oppgavene innenfor kommunal planlegging, naturforvaltning og forurensing består bl.a. av overordna kommunal planlegging, herunder revisjon av kommuneplan, forvaltning og saksbehandling av saker etter motorferdselloven, viltloven, innlandsfiskeloven og forurensingsloven. Dette innebærer bl.a. behandling av søknader om dispensasjon fra motorferdsel i utmark, godkjenning av driftsplaner for elgvald, fellingstilsagn på elg, rovviltproblematikk, kontroll og oppfølging av forurensing, skjemmende avfall og ulovlige søppelfyllinger.
 
Jordbruk og skogbruk:
Jordbruk og skogbruk har alltid vært viktige næringer for kommunens innbyggere. Dette var også grunnlaget for fast bosetting og rydding av gårder på 1600-tallet. Her var store skogområder som kunne ryddes og nydyrkes, og jordbruk, skogbruk og husdyrhold ble livsgrunnlaget for bosetting og nybygging. Det var også rikelig med tilgang på tømmer og annet virke som trengtes til husbygging, båtbygging, møbler, redskaper og lignende. I skogene og vassdragene var det dessuten vilt, fisk og bær som også betydde mye for innbyggernes livsgrunnlag.

Jordbruk og skogbruk er fortsatt viktige næringsveier i kommunen. Det er 220 landbrukseiendommer, derav 45 eiendommer som er i drift med melk- og kjøttproduksjon på storfe, sau og gris. Gras er den viktigste jordbruksproduksjonen, men det produseres også poteter og rotvekster. Turisme og utleie av småvilt- og storviltjakt er også viktige tilleggsnæringer for noen i denne vidstrakte utmarkskommunen. 

Statskog er den største grunneieren, og eier ca. 70% av totalarealet. Statskogs virksomhet består av tradisjonell skogbruksdrift, men Statskog er også en viktig bidragsyter til lokal næringsutvikling, og har tidligere vært en viktig arbeidsplass for mange av kommunens innbyggere. 

Grane kommune er en av de viktigste skogbrukskommunene i Nordland. Årlig avvirkes store mengder tømmer, massevirke, ved og industrived. Tømmeret leveres til sagbruket i Mosjøen, og massevirket leveres til sponplateproduksjon i Hattfjelldal og til papirproduksjon på Skogn. Industrived leveres også til sponplateproduksjon i Hattfjelldal, mens veden omsettes for det meste lokalt. Noe tømmer skjæres også på lokale gårdssagbruk.

Mesteparten av avvirkninga av gammel hogstmoden skog skjer maskinelt med hogstmaskin og utføres av innleide entreprenører. Det manuelle skogsarbeidet består derfor for det meste av skogplanting, ungskogpleie og tynning av yngre skog.Kontaktinformasjon:
Teknisk/Næringssjef Arne-Martin Husby
Telefon: 75 18 22 78
E-post:  arne.martin.husby@grane.kommune.no