Spørsmål om koronaviruset?

Høring: Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033

Klikk for stort bildeEtter plan- og bygningsloven § 11-1 skal alle kommuner utarbeide en kommuneplan som et strategisk dokument og virkemiddel for kommunens utvikling. Den skal skissere viktige trekk ved samfunnsutviklingen og bruk av arealene i kommunen. Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel med handlingsplan og en arealdel.

Planprogrammet, i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1, redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt overfor grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Planprogrammet bygger videre på den kommunale planstrategien som er vedtatt av kommunestyret.
Planprogrammet skal legges til grunn for det videre arbeid med kommuneplanen, dvs. i første omgang kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet gir føringer for arbeidet, men er ikke en egen plan.

Programmet beskriver hvordan kommunen har tenkt å gjennomføre prosessen som leder frem til en slik plan. Da planprogrammet legger grunnlaget for selve kommuneplanen, er det viktig at statlige og regionale myndigheter og andre gir klare innspill til planprogrammet.

Her kan du lese forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 (PDF, 2 MB)

Grane kommunes forslag til planprogram legges ut til offentlig høring frem til 1. april 2021.
Ønsker du å gi innspill kan du sende dette via e-post til post@grane.kommune.no eller brev til Grane kommune, Industrivegen 2, 8682 Trofors.