Spørsmål om koronaviruset?

Kommunalt Næringsfond – COVID 19

Klikk for stort bildeGrane kommune har fått tildelt ca. kr. 1 million i ekstraordinært tilskudd til kommunalt næringsfond. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Søknadsfrist: 1. juni 2021

Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet". https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:
 

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

 

Samlet tilskudd fra fondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.

Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.


Søk om tilskudd fra næringsfondet via vårt elektroniske søknadsskjema
 

Søknadsfrist: 1. juni 2021

 

.