Kommunestyret vedtok detaljregulering for E6

Klikk for stort bilde Rune Stabbforsmo Grane kommunestyre har den 24.06.20 fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtas forslag til Detaljregulering for E6 Svenningelv-Lien. 

I tillegg anmodes om at følgende punkter tas inn i tiltakslisten

1. Vegbredde på 5 meter fra Vollen til Trofors sentrum. 

2. «Branntomt» søkes innløst.

3. Statens vegvesen, sammen med BaneNor må på nytt vurdere oppsetting av viltgjerde på strekningen mellom Falkfloget tunnel og bru over Vefsna ved Lien. Dette på grunn av flyttlei for rein og stor fare for rein- og elgpåkjørsler.

Vedtaket kan påklages til Grane kommune innen 3 uker.Linker:

E6 Svenningelv - Lien Planbeskrivesle

(PDF, 9 MB)
E6 Svenningelv - Lien Reg.plantegning 1 R001_sør

(PDF, 8 MB)
E6 Svenningelv - Lien Reg.plantegning 2 R001_sør (PDF, 8 MB)

E6 Svenningelv - Lien Reg.plantegning 3 R001_sør (PDF, 8 MB)