Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Koronavaksinasjon - Nytt fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets nyeste info om vaksinering

Vurderinger rundt videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar
Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 md etter dose 3. Det er god oppslutning om de tre første dosene, men det er fortsatt mange med alvorlig svekket immunforsvar som ikke har tatt oppfriskningsdose.
Mange vil ha oppnådd god beskyttelse dersom de har fulgt de gjeldende anbefalingene, mens enkelte grupper, som f.eks. de organtransplanterte som er blant de pasientene med mest alvorlig svekket immunforsvar, kan selv etter fire doser ikke ha oppnådd god nok immunrespons og kan derfor ha behov for ytterligere doser. 

Gitt dagens kunnskap er det FHI's vurdering at det ikke er behov for en generell anbefaling om ytterligere doser utover det som allerede er anbefalt til alle personer med alvorlig svekket immunforsvar. Behovet for videre vaksinasjon av denne gruppen kan imidlertid være avhengig av mange individuelle faktorer. Det åpnes nå derfor for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar (definert i gruppe 1 og 2 beskrevet i listen utarbeidet av FHI i samarbeid med de kliniske fagmiljøene i Norge). Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/#tredje-vaksinedose-til-personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar

I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov for ytterligere doser utover de 4 som allerede er anbefalt, bør det dokumenteres i form av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset.
 

Behov for ytterligere doser til eldre 
Folkehelseinstituttet vurderer at det basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste.

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og det europeiske legemiddelkontoret (EMA) kom nylig med en uttalelse som er i tråd med Folkehelseinstituttets vurderinger. EMA og ECDC sier samtidig at en ny oppfriskningsdose (dose 4) med mRNA-vaksine kan være aktuelt til personer over 80 år. De presiserer at det er begrenset kunnskap om i hvor stor grad beskyttelse mot alvorlig sykdom avtar blant personer over 80 år etter den første oppfriskningsdosen, men vurderingen baserer seg på at de eldre oppnår generelt lavere immunresponser enn yngre og de har en høyere risiko for å bli alvorlig syke om de skulle smittes. 

I Norge er nå vinterbølgen av epidemien avtakende slik at en eventuell nytte av en ny oppfriskningsdose vil være mindre i Norge enn i andre land med en mer utbredt epidemi. Folkehelseinstituttet åpner allikevel for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke. 

Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye, og vil gjøre jevnlige vurderinger i tiden fremover for tidlig å kunne avdekke en eventuell endring i smittesituasjon eller sykdomsbyrde som tilsier behov for endring i vaksinasjonsanbefalingene. 

 

Her finnes utfyllende informasjon om koronavaksinering

 

.