Tilskudd til prosjekt- og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak

Lag og foreninger, skoler/FAU, kommuner, enkeltpersoner og andre som ønsker å gjøre noe for å forbedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan nå søke Nordland trafikksikkerhetsutvalg om midler til tiltak.

Frister for å søke tilskudd andre halvår 2022

  • Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak: 1. september 2022. 
  • Prosjekt trafikksikkerhetstiltak: 15. august 2022 og 15. november 2022. 

Mer informasjon og retningslinjer for å søke om tilskudd finner du på Nordland fylkeskommunes sider. 

Søknad om tilskudd til prosjekt- og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak

Hvilke tiltak kan få tilskudd?

Tiltak det søkes om tilskudd til må være holdningsskapende.   
Det kan for eksempel være kampanjer, temadager, informasjonsmøter eller prosjekter som på en god måte fremmer utviklingen av det lokale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet. Nordland trafikksikkerhetsutvalg oppfordrer til prosjekter som støttet opp under regionale og nasjonale målsetninger.