Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Vedtekter

Alle barnehager skal i henhold til Lov om barnehager ha egne vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Disse vedtekter endres ved vedtak i kommunestyret.

 

Barnehagebygget eies og drives av Grane kommune.

Driften skal til enhver tid være i samsvar med Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementets fastsatte forskrifter og retningslinjer, samt kommunale vedtak og planer for virksomheten.

I henhold til vedtak i Grane kommunestyre har Komite for oppvekst og kultur ansvaret for forvaltningen av barnehagene i kommunen. Den administrative tilknytningen er oppvekstavdelingen.

Barnehagen skal ha en styrer som har den daglige ledelsen av virksomheten og er arbeidsleder for det øvrige personalet. Styrer skal ha utdanning som førskolelærer.

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.


Grane kommunes visjon: "Midt i blinken!»

Ved at: Grane kommune skal utvikles til å bli en kommune der distriktsarbeidsplasser skapes der lokale fortrinn utnyttes på en bærekraftig måte og hvor det er godt å bo.

Vår visjon: «Her skal alle trives!»

Vårt hovedmål: « Barna i vår barnehage skal gå ut av barnehagen, med en følelse av å være god nok!»

Vårt satsningsområde: «Vennskap – med hjerte for alle»

 

 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt rammeplanens sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Planen framhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn.


Kvalitet i barnehage

 

Regjeringen har satt følgende mål for barnehagesektoren:

  • Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager
  • Styrke barnehagen som læringsarena
  • Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap

Grane kommunale barnehage skal ha følgende bemanningsnorm:

  • Minst 1 voksen pr. 3 barn u/3 år
  • Minst 1 voksen pr. 6 barn o/3 år

Pedagogisk leder i barnehagen skal ha utdanning som førskolelærer. Rådmannen kan dispensere fra dette kravet i henhold til Barnehagelovens § 18 med forskrift.

Minst 50 % av bemanninga skal være førskolelærere eller tilsvarende.

 

Planlegging

Barnehagen er stengt 5 dager i året i forbindelse med kurs og planlegging for personalet. Kurs-  og planleggingsdagene legges fortrinnsvis til dager hvor det er elevfri i grunnskolen. Disse dagene regnes ikke som barnas feriedager.

 

Barns rett til medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Foreldremedvirkning

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter for foreldre/foresatte valgt av foreldrerådet, 2 representanter for ansatte valgt av de ansatte i barnehagen og 1 politisk valgt representant. Hver representant skal ha vararepresentant.Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager skal samarbeidsutvalget fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten.

 

Barnehagetilbudet blir i de lokaler som til enhver tid er godkjent.

Lokaler: Barnas leke- og oppholdsareal fastsettes til 4 kvm. pr. barn over 3 år og 4,5 kvm for barn under 3 år.

Dette betyr det areal som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter.

Uteområde: Barnas lekeareal fastsettes til minst 6 ganger leke- og oppholdsareal inne.
 

 

Administrasjonen, i medhold av delegert myndighet, foretar opptak av barn og godkjenner eventuelle endringer i oppholdstid.

Klage i opptakssaker avgjøres endelig av kommunestyret, eller den kommunestyret gir fullmakt. Slik fullmakt er gitt formannskapet.


Opptakskriterier

Viser til Lov om barnehager § 12a Rett til barnehageplass. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunene skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfristen til opptaket fastsettes av kommunen.

I henhold til Lov om barnehager skal barn med funksjonshemming, samt barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester, prioriteres ved opptak.

I forhold til barn med funksjonshemming skal barnet etter en sakkyndig vurdering kunne ha nytte av oppholdet. Den sakkyndige vurderingen skal foretas i samarbeid med den eller de som har foreldreansvaret. PPT – pedagogisk psykologisk tjeneste -er opptaksmyndighetens sakkyndige uttaleinstans i slike saker.

Eventuelle prioriteringer ved opptak:

  1. Barn med funksjonshemming
  2. Barn med særlige behov
  3. Minoritetsspråklige barn
  4. Barn som allerede har plass og som ønsker utvidet oppholdstid
  5. Søsken til barn som allerede har plass

Fortrinnsvis vil barn bosatt i Grane kommune gis et tilbud i Grane kommunale barnehage, men barn i andre kommuner kan også gis tilbud om opptak i Grane kommunale barnehage i inntil ett år av gangen.

Barnehagen kan, ved ledig kapasitet og etter faglig vurdering, ta imot barn i skolefritidsordningen på morgener og på skoleelevenes ferie- og fridager. Kurs- og planleggingsdager unntatt.
 

Opptak og utvidelse av plass

I henhold til Lov av barnehager § 12 skal alle godkjente barnehager i kommunen samarbeide om opptak av barn.

Hovedopptak har søknadsfrist 1. mars.

Det kan søkes om opptak hele året, og opptak til ledige plasser vil skje fortløpende.

Barnevernet har rett til å reservere inntil 3 plasser ved hovedopptak. Ubenyttede plasser disponeres av administrasjonen ved opptak, og tildeles på ordinære betingelser.

Ved hovedopptak settes det av 2 ankeplasser. I hovedregelen settes det av 1 plass for barn under 3 år og 1 plass for barn over 3 år. Dette må ses i forhold til ledige plasser.

For barn som har tilbud i barnehagen, kan det søkes om kjøp av enkeltdager.


Oppsigelse

Det er en måneds oppsigelsesfrist. Barnehageplassen kan sies opp fra den 1. eller den 15. i måneden. Oppsigelsen skal skje skriftlig.

 

Åpningstid

Barnehagen har åpent fra mandag til fredag i barnehageåret, med daglig åpningstid fra 06.40 til 16.45. Barnehageåret begynner ved skolestart i august og slutter fredag nærmest skolestart.

Barna skal i løpet av barnehageåret ha minst 4 ukers feriefravær, derav 3 uker sammenhengende. Det kan søkes om unntak fra regelen om 3 ukers sammenhengende ferie i helt spesielle tilfeller.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag har barnehagen åpningstid fram til kl. 12.00, jfr. HTA § 4.6.

Dagene i «romjula» og «den stille uke», har barnehagen ordinær åpningstid. Barnehagen kan stenge eller redusere åpningstiden i forbindelse med jul og påske, ut fra foreldrenes innmeldte behov.

 

Betalingssatser

Grane kommune fastsetter betalingssatsene for opphold i barnehagene i samsvar med regjeringens bestemmelser om makspris. Det må betales for plassen fra den startdato som står i vedtak om tildeling av plass.

Det betales for 11 måneder i året uavhengig av hvilken plass barnet har, under forutsetning av at barnet har hatt 4 uker ferie i løpet av ferieåret. I juli og august betales det 50 %. Ferie utover 4 uker gir ikke betalingsfritak.

Søskenmoderasjon innvilges etter følgende retningslinjer:

Det betales full pris for 1. barn, 70 % for 2. barn og 50 % for 3. og påfølgende barn.

Dersom søsken har tilbud med ulik betalingssats, betales full pris av høyeste sats.

Det gis ikke søskenmoderasjon ved kjøp av ekstradager.

Det betales for mat pr. barn etter satser vedtatt av kommunestyret. I tillegg betales det inn kosepenger i h.h.t. samarbeidsutvalget bestemmelse.

Manglende foreldrebetaling utover 3 måneder medfører at barnet/barna automatisk mister barnehageplassen(e).

 

Helse

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene ved helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

 

Personalet har plikt til å gjennomgå adekvat tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.

 

Samarbeid

 

Samarbeid hjem – barnehage:

Barnehagen kaller inn til foreldresamtale minst en gang pr. barnehageår.
Det avholdes minst ett foreldremøte pr. år.


Samarbeid barnehage-helsestasjon-barnevern.

Barnehagen samarbeider med helsestasjon og barnevern med foreldres skriftlige samtykke.

 

Samarbeid med S-team og PPT.

Kommunen har et eget Spesial pedagogisk team (S-team) som er en av våre veiledere og samarbeidspartnere. I tillegg kan vi ved behov samarbeide med PPT. Alt dette skjer med skriftlig samtykke fra foreldre.

 

Samarbeid med skole og SFO.

Førskolen har en egen plan for samarbeid mellom barnehagen og skole/SFO. Formålet er å lette overgangen mellom barnehage og skole.

 

Politiattest

Ingen skal begynne å arbeide i barnehage fast eller midlertidig uten å legge fram politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. De ansatte skal framvise politiattest hvert 5.år.


Forsikring av barn i barnehagen

Grane kommune har en kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarna.

 

Opplysningsplikt

I h.h.t. §§21 og 22 i Lov om barnehager, har barnehagepersonalet opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

 

Taushetsplikt

Personalet i barnehagen har etter § 20 i Lov om barnehager, taushetsplikt etter gjeldende regler i forvaltningsloven §§ 13 til 13f.

 

 Øvingsopplæring i barnehagen

I h.h.t.§ 24 i «Lov om barnehager» plikter barnehagen å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning. Barnehagens styrer og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik øvingsopplæring.I tillegg stilles barnehagen til disposisjon for opplæring i den gran det etter styrers vurdering er faglig forsvarlig

 

Helse, miljø og sikkerhet

Barnehagen skal ha utarbeidet et internkontrollsystem som dokumenterer oppfølging av lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet, samt de krav som foreligger i kommunens styringssystem for helse, miljø og sikkerhet.

 

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes til fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen.

Tilsynet foretas av rådmann eller den han/hun bemyndiger.