Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Spesialundervisning for voksne

Hvem kan få tilbudet?

Voksne med behov for spesialundervisning har rett til å få tilbud om slik opplæring. Voksne som har rett til slik opplæring, vil få tilrettelagt tilbud mest mulig i tråd med tilråding fra sakkyndig instans. Slik undervisning kan og bli gitt i nabokommuner.

Hvordan få tilbudet?

Henvend deg til kommunen enten ved å kontakte oppvekst- og kulturavdelingen eller ved brev til kommunen. Du bør begrunne hvorfor du har behov for spesialundervisning. Kommunen vil undersøke dette og gjøre et vedtak i saken. I vedtaket vil det bli forklart hvorfor du eventuelt vil ha rett til slik undervisning.

Hva tilbyr vi?

Siden det er svært få som søker slik opplæring, er det aktuelt å samarbeide med nabokommuner om dette. Undervisningen kan derfor bli lagt til en annen kommune. 

Pris

Undervisninga vil være gratis. Kommunen vil også dekke skyssutgifter etter fylkeskommunens skyssreglement.

Klageadgang

Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Fylkesmannen i Nordland for endelig vurdering.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

Kontakt

Anne Kristin Solheim
Kommunalsjef oppvekst og kultur
E-post
Telefon 75 18 22 41
Mobil 915 70 203

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart