Strøing

Kommunes vinterdrift er på mange punkter forskjellige fra Statens vegvesens drift av riksveier. Det vil derfor forekomme forskjeller mellom statlige og kommunale veier.

Vi strør grus følgende steder:

  • Veier
  • Plasser
  • Gangveier/Fortau
  • Parkeringsplasser

Utrykning

Igangsetting av strøing skjer fortløpende og etter behov, etter værsituasjonen og etter vurdering av værprognosen fremover. I mindre grad som et forebyggende tiltak fordi det ikke vil være hensiktsmessig i forhold til for eksempel nedbør. 

Isgrusing – utløsende standard

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme opp bakker etc, skal det strøs. 
Strøing utføres som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot vegkryss. 
Fortau/ gang- og sykkelveg skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.
Alle strøing skal alltid avsluttes på et oversiktlig sted, slik at trafikantene i god tid kan se hvor strøing er avsluttet.
Det skal ikke strøs med sand på rette, flate strekninger med mindre vegkryss eller annet gjør strøing nødvendig.

Punktvis strøing

Kommunen prioriterer:

  • Hovedveier med busstraseer, og høytliggende områder og gang- og sykkelveier, høyere enn boliggater generelt.
  • Institusjoner/sykehjem, skoler og barnehager.

Spesielle værforhold

Ved spesielle værforhold, som underkjølt regn eller særlig lave temperaturer, kan det hende vi må bruke andre strømidler på veinettet. For eksempel kan det da forekomme salting av boligveier eller bruk av sand på hovedveier.

Andre strøtjenester

Kommunen har utplassert sandkasser på enkelte punkter på kommunale veier som kan benyttes av alle. Det er også mulig å hente sand her for å strø på private innkjørsler. Kommunen strør i utgangspunktet ikke private veier. Det står også strøkasser på mange private veier. 


 

Kontakt

Børge Steinmo Johnsen
Kommunalsjef teknisk og næring
E-post
Telefon 75 18 22 26
Mobil 91 83 17 18

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart