Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter

Arrangører av kultur- og idrettsarrangementer må følge regler for antall deltagere og avstand.

I denne artikkelen beskrives hvordan risiko for smitte ved arrangementer og samlinger kan vurderes, og hvilke risikoreduserende tiltak som er aktuelle. Disse rådene er generelle, og må ses i sammenheng med gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Arrangementer med inntil 50 personer

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

 • Dette gjelder der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
 • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.
 • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.

Med arrangement menes:

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.
 2. kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.
 3. andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

Arrangementer med 51–499 personer

Inntil videre er arrangementer med 51 eller flere personer forbudt. Fra 15. juni åpnes det for arrangementer med opptil 200 personer (fra 50 personer), avhengig av smittesituasjonen. Muligheten for å øke fra 200 og opp mot 500 vil bli vurdert måned for måned.

Arrangementer med flere enn 500 personer

Alle kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 500 personer er forbudt til og med 31. august 2020.

Det er vedtatt at enkelte virksomheter, blant annet treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker og liknende tilbud skal holde stengt, men med gradvis åpning fram mot sommeren.

Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet

Med arrangementer av lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting. Dette inkluderer for eksempel leirskole, sommerleir, treningsleir og sommerskoler. Arrangementer med inntil 50 personer er på visse vilkår tillatt, se Covid-19-forskriften § 13. Fra 15.juni vil det åpnes for arrangementer med inntil 200 personer, forutsatt at smittesituasjonen er under kontroll.

Ferieaktiviteter er viktige for barn og unges fysiske og psykiske helse. I denne fasen av utbruddet er det mulig å gjennomføre visse arrangementer for barn og unge under trygge og tydelige rammer.  

Anbefalingene angitt for Organiserte aktiviteter for barn og unge gjelder også for denne typen arrangementer. Alle arrangører må på forhånd opplyse om at kun friske personer kan møte, både deltagere og ansatte. Det må lages gode rutiner for å kunne ivareta håndhygiene og økt renhold. I tillegg må tiltak for å begrense kontakt mellom deltagere iverksettes. Dette kan gjøres ved å begrense antall deltagere, varigheten av arrangementet og antall overnattinger for å redusere risikoen for smitte. Det anbefales at arrangøren gjennomfører en risikovurdering for å sikre at det er mulig å ivareta smittevernrådene.

Til tross for at arrangementer med inntil 50 personer er tillatt, anbefales det å dele deltagerne inn i mindre grupper for å lettere ivareta smittevernrådene. Antall barn/unge i gruppene vurderes i forhold til deltagernes alder, utvikling, behov for oppfølging og hvor stor voksentetthet som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. I de fleste tilfeller bør disse gruppene ikke være større enn 20 personer. For aktiviteter med yngre barn (småskole og nedover) bør gruppestørrelsen reduseres. Gruppene bør i størst mulig grad ha faste deltagere (de samme) gjennom hele arrangementet, og blanding av grupper bør begrenses. Det betyr at gruppene bør spise, sove og ha aktiviteter som krever en viss nærhet adskilt fra hverandre, samt at ledere ikke går på tvers av gruppene. Hver gruppe bør ha tilstrekkelig antall ledere for å kunne ivareta hensynene.  Arrangementer som blander barn og unge fra spredte geografiske områder med ulik grad av smittespredning bør unngås på nåværende tidspunkt, men dette rådet vil kunne endres avhengig av smittesituasjonen.

Ved arrangementer med mange deltagere bør det vurderes å opprette dialog med kommunelegen for å avgjøre om det er smittevernfaglig forsvarlig å gjennomføre arrangementet. Arrangøren bør ha en plan for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av rom eller toalett der den syke har oppholdt seg.

FHI vil utarbeide råd for rengjøring og bruk av felles utstyr. 

Dersom det vurderes at arrangementet kan gjennomføres, anbefales det å bruke foreslåtte sjekkliste for å sikre at alle smittevernrådene ivaretas.

Last ned tabell for risikovurdering eller sjekkliste for arrangementer for barn og unge av lengre varighet i Word eller pdf:

Planlegging og risikovurdering

For alle arrangementer, må gjennomføring planlegges for å sikre god smittevernhåndtering. Dersom du planlegger et arrangement med inntil 50 personer, er det opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Det er også opp til deg å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd for smittevern.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.

For større arrangementer, når disse igjen blir tillatt, kan det være aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen.

Det er spesielt viktig å sikre at personer med symptomer ikke deltar, at forebyggende hygienetiltak er på plass, og at deltakerne følger rådene om fysisk avstand til hverandre (minst en meter i alle situasjoner).

Som et hjelpemiddel for arrangøren, er det utviklet en tabell for risikovurdering av arrangementer. Det er også utarbeidet et verktøy for risikovurdering av arrangementer, som  er mest aktuelt for større arrangementer med mer enn 50 personer, som det kan åpnes for etter 15. juni.

Last ned tabell eller verktøy for risikovurdering i Word eller pdf:

Organisering

Hvis man etter risikovurdering bestemmer seg for å gjennomføre arrangementet, bør man lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte.

Følgende generelle tiltak for å redusere smitterisiko bør være på plass:

 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder. Se Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring
 • Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater).
 • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder og toaletter).  Se Rengjøring og desinfeksjon

Gjennomføringsplanen bør i tillegg inneholde følgende tiltak/vurderinger:

 • Sikre kommunikasjon med lokale helsemyndigheter ved behov.
 • Sikre tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring.
 • Gi informasjon på forhånd om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal komme på arrangementet. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene. se Avstand, karantene og isolering
 • Gi informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater). Se Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19)
 • Større arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres.
 • Påvist smitte hos deltagere/utøvere/publikum vil medføre behov for sporing og karantene av nærkontakter. Arrangør bør derfor ha oversikt over deltagerne.
 • Vurdere konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende. Arrangør må ha en plan for gjennomføring av dette i samråd med lokal helsetjeneste ved større arrangementer som går over flere dager.