Karantene og isolasjon

Grane formannskap har 29. april fattet følgende vedtak:

Med virkning fra 30.04.20 klokken 00.00 videreføres ikke lokale karanteneregler i Grane kommune.

Dermed blir det nasjonale karanteneregler og reiseråd som vil være gjeldende. Her kan du lese mer om anbefalingene fra helsemyndighetene. Vedtak om karanteneregler for Grane kommune med virkning fra 22. april 2020

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendig helse- og
omsorgstjenester, fatter Formannskapet følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd.
Dette vedtaket erstatter vedtak fattet 15.04.2020. Vedtaket varer frem til den 29.04.20.

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 2 i Norge ilegges
hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst jf. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold
på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 §2.

2) Vedtaket gjelder per 22.04.2020 følgende områder: Oslo og Viken.

3) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til
enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon jf. Forskrift om karantene, isolasjon og
forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

4) Transittopphold på flyplass i denne forskrifts punkt 2) regnes ikke som opphold i området. Reisende
som har transittopphold i kommunen, kan reise videre med offentlig kommunikasjon så lenge man ikke
forlater flyplass/stasjon/holdeplass/terminal i transittområdet.

5 )Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarantene, og skal
under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Hjemmekarantene kan avbrytes før 14
dager ved at den reisende forlater Nord-Norge.
Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.
Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, ikke personer den reisende oppholder
seg med, eller har oppholdt seg med under opphold i kommunen.

6) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser utover
landegrensene. Det anbefales på det sterkeste at samtlige innbyggere følger de nasjonale
helsemyndighetenes råd om å begrense reisevirksomhet til det strengt nødvendige.

7) Unntak fra dette lokale vedtaket(eller forskrift) gjøres med bakgrunn i Rundskriv I-4/2020 - Veileder til
kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-
19:

A. Fører og personell av vare- og passasjertransport. Dette omfatter også personell som er nødvendig
for å gjennomføre transporten.

B. Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin til enhver tids gjeldende definisjon av
samfunnskritiske funksjoner, gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt
nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

C. Arbeidsopphold på plattform/sokkel, bygge- eller anleggsplass med påfølgende hjem- eller bortreise
kan tillates dersom dette gjøres i dialog med kriseledelse og smittevernlege på en betryggende måte
med hensyn til smittevern.

D. Det kan i tillegg søkes dispensasjon fra karantenebestemmelsene for andre viktige samfunns- og
næringsinteresser samt personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og
arbeidssted.

E. Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern.

F. Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet.

G. Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold,
reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. Personer som får unntak fra karanteneregler i
forbindelse med arbeid kan ilegges restriksjoner når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som
er nødvendig i forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved
koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 6.5.

H. Personer som er på gjennomreise i kommunen må kunne gjøre opphold som er nødvendige for å
ivareta grunnleggende behov som for eksempel innta mat og drikke.

8) Klageadgang
Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt eller interkommunalt vedtak såfremt ikke annet er bestemt
i loven jf. smittevernloven §8-3.

9) Økonomisk ansvar
Kommunen påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte vedtak.

10) Rettslig grunnlag
Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i
verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd
bokstavene a til e.
Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det
fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av
smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig
inngrep."
Det vises også til Helse og omsorgsdepartementet vedtak av 13-03-20 om Forskrift om karantene mv.
etter reiser utenfor Norden.

11) Begrunnelse
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige
helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig
hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.
Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til
å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Her heter det blant annet:
“Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer
sterkt alle til å unngå fritidsreiser.
Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå
offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt
med andre.”

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå
har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette
innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.

På Helgeland er man i en særstilling ved at det fortsatt er få bekreftede tilfeller av pasienter med Covid-
19. Utbredelsen av skjult smitte vurderes å være på et sannsynlig minimumsnivå. Kommuneoverlegen
ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor Nord-Norge.

Erfaringer tilsier at det å begrense smitte ved å begrense reiseaktivitet fra høyendemiske områder til
lavendemiske områder vil redusere smitteoverføring. Reiserelaterte tiltak i tidlige faser av en epidemi
gis faglig støtte fra FHI v/Vold, Aavitsland og Arnesen i brev sendt til alle landets kommuneoverleger
19.03.20. Dette er også bakgrunnen for nasjonale karanteneregler for personer som har vært på reise
utenlands.

Med dagens smittesituasjon i Norge er det ulogisk å ha karanteneregler for personer som reiser fra
lavendemiske områder i verden, samtidig som vi ikke har regler for personer som reiser til kommunen
fra høyendemiske områder i Norge.

Tiltaket har som mål å redusere import av smittede personer fra andre områder. Dette er kun et
relevant tiltak i tidlige faser av epidemien. Når «importerte tilfeller» utgjør en stadig mindre andel av
nye tilfeller har tiltaket mistet sin relevans. Det er kommunelegens vurdering at vi i Grane kommune skal ha dette tiltaket mens vi er i fase 1 av epidemien.

Regionen har særskilte utfordringer knyttet til geografisk spredt bosetning og utfordrende infrastruktur,
noe som vil gi store utfordringer om mange blir syke. Dette gjelder både primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten. Samfunnskritiske funksjoner vil være svært vanskelig å opprettholde ved stort
sykefravær eller dersom mange omfattes av karantene og isolasjonsbestemmelsene. Dette gjelder
spesielt de minste kommunene i regionen. Kommunene generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt
har begrenset kapasitet. Man er også i en vanskelig situasjon når det gjelder tilgang på smittevernutstyr.
Derfor vurderes det som nødvendig å iverksette kraftige tiltak for å begrense antallet personer med
mistenkt Covid-19 infeksjon.

Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset utenfra, og tilstrebe en sakte
spredning av viruset. Dette er avgjørende for å kunne håndtere pasienter i primærhelsetjenesten lokalt
og spesialisthelsetjenesten regionalt. Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets uttalte mål er å avflate
den epidemiske smittekurven, alternativt stoppe epidemien ved å holde smitteraten (R0) mindre enn 1.
Kommunelegen mener dette ikke er mulig å oppnå uten at man har reiserestriksjoner knyttet til
personer som reiser inn i kommunen fra områder med høyt smittetrykk. Intensjonen med de lokale
reglene er å oppnå de sentrale myndighetenes målsetning for R0.
I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Kommunelegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av
hensyn til smittevernet, og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i kommunen og i helse-og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.
Etter kommuneoverlegen sin vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige
belastning og ulempe for dem tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

 Sosial distansering er en måte å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. Rådene gjelder for befolkningen generelt, de som er i hjemmekarantene og de syke som skal være i isolering.

Det er per 16.03.2020 tatt i bruk 3 nivåer av sosial distansering i samfunnet.

Tiltakene er strengere jo større smittefare du kan utgjøre. Befolkningen generelt er ikke i karantene, men skal holde større avstand enn vanlig. De som kan være smittet, men ikke er syke, er i karantene. De som er syke skal være i isolering.

Tiltak som gjelder befolkningen generelt

 •  Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå og ta deg i ansiktet.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt, utover det begrens håndhilsing, kyssing og klemming.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen, men i små grupper og både ute og inne.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.
 • Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før.

Hjemmekarantene

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder for de som er i hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig.

Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

Hjemmeisolering

De som får påvist eller testes for covid-19 må isoleres – hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Dette gjelder for personer i isolering: 

 • Skal ikke gå ut.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.
 • Isoleringen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk.

Presisering av oppdaterte regler for karantene fra 16.03.20. 

Alle som har vært på reise utenlands skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem. Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.

Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. De skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer
Karanteneplikt, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

Forskriften omhandler hvem som har karanteneplikt og plikt om isolering.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, jf. smittevernloven § 1-2 første ledd.

§ 2 Karanteneplikt

Personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten. Med nær kontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet, såfremt nær kontakt med andre enn de personer som vedkommende bor sammen med, unngås. Personer i karantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:

a) gå på jobb eller skole

b) lengre reiser innenlands eller utenlands

c) ta offentlig transport

d) oppsøke steder hvor større grupper oppholder seg

e) oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor sammen med. 

§ 3 Unntak fra karanteneplikt

 

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten etter § 2 når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 første ledd andre punktum.

§ 4 Isolering

Personer som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, skal oppholde seg i isolering.

Personer i karantene, jf. § 2, som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering.

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og ikke ha nær kontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer omfattet av første og andre ledd plikter å oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer, til 7 dager etter symptomfrihet.

§ 5 Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

§ 6 Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 7 Svalbard og Jan Mayen

Forskriften gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.

Sysselmannen på Svalbard kan treffe vedtak om bruk av unntaket i § 3 på Svalbard under hensyn til de stedlige forholdene.

§ 8 Endringer i forskriften

Departementet kan i forskrift gjøre endringer i forskriften.

§ 9 Ikrafttredelse. Forlengelse

Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 5 som trer i kraft når departementet bestemmer. Forskriften gjelder frem til 1. april 2020.

Departementet gis myndighet til å forlenge forskriften.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294


Hvem skal holde seg hjemme?

​Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt).
 • Alle som har vært på reise utenlands i alle andre land enn Sverige og Finland skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem.
 • I Grane gjelder også karantenebestemmelsene for personer som har oppholdt seg i Oslo og Viken, samt Frosta kommune. Les mer om dette på vår statusside for koronaviruset i Grane. 
 • Mer informasjon om koronavirus og reise finner du her. 

Presisering av oppdaterte regler for karantene fra 14.03.20. 

Alle som kommer fra reiser i utlandet utenom Sverige og Finland, skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at hvis du kom hjem fra utlandet utenom Sverige og Finland etter torsdag 27. februar, gjelder karantenen 14 dager fra den dagen du kom hjem.

Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.

I forskriften er det definert et unntak fra karantenereglene. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Dette er vedtatt i forskrift i Statsråd 13.03.20.

Les mer på regjeringen.no

Hva betyr det å være hjemme?

 • ​Hjemmeisolering: Å være hjemme, isolert fra andre mennesker, og ikke ha tett kontakt med de du bor sammen med. Gjelder for alle med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom helt til friskmelding av lege.
 • Hjemmekarantene: Å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Gjelder for alle som har hatt kontakt med covid-19-syke, men som ikke selv er syke, i 14 dager fra siste kontakt.

Hjemmekarantene omfatter å

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre

Jeg er i hjemmekarantene eller hjemmeisolering. Hva gjør jeg og de jeg bor sammen med nå?

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege.

Personer i karantene uten symptomer anses å utgjøre en lav risiko for smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Stressreduserende tiltak ved karantene og isolasjon

Å være i hjemmekarantene eller isolasjon kan være en stressende situasjon. Det er vanlig å bli bekymret,  anspent, irritert, rastløs og ha vansker med å konsentrere seg. Mange blir triste, føler seg ensomme eller sliter med å sove. For de fleste vil imidlertid karantene- og isolasjonsperioden gå fint, og eventuelle psykososiale reaksjoner være forbigående.

Når man blir satt i hjemmekarantene eller isolasjon, endrer hverdagen seg for hele familien. Man kan ikke gå på jobb, skole, i barnehagen eller møte andre på samme måte som før. Det fører ofte til at man er mindre fysisk aktiv, spiser mindre regelmessig, og kanskje sover mye mer eller mindre enn normalt. De fleste har mye skjermtid.

Gode tiltak for berørte

Hold deg oppdatert på nyhetsbildet – men ikke la det ta overhånd
Det kommer mye viktig informasjon og nyttige råd, men overdrevent fokus på nyhetsoppdateringer kan ta for mye plass i hverdagen og bidra til bekymring. Ønsker du å holde deg oppdatert, bruk pålitelige kilder som Folkehelseinstituttet og Helsenorge sine nettsider.

Lag struktur på dagen
I en hjemmesituasjon blir det viktig å skape nye rutiner. Prøv å opprettholde en normal døgnrytme. Skole og jobb bidrar for mange til struktur, mening og trygghet i hverdagen. Finn gode måter å gjøre arbeidet ditt på om du jobber hjemmefra. Det er også fint å aktivisere seg gjennom hobbyer.

Sørg for daglige doser fysisk aktivitet og dagslys
Livet i karantene kan lett bli preget av en stillesittende tilværelse innendørs. Fysisk aktivitet, turer i naturen og dagslys virker positivt inn på psyken og på søvn. Ved uteaktivitet, følg Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Oppretthold sosial kontakt
Selv om du er i hjemmekarantene eller isolasjon, er det muligheter for å snakke med andre gjennom sosiale medier og telefon. Lag gjerne faste avtaler om å holde kontakt med for eksempel familie, venner, medelever og kollegaer. 
 

Gode tiltak for barn, unge og familier i karantene eller isolasjon

Yngre og eldre barn kan ha ulike reaksjoner på å være i hjemmekarantene eller isolasjon. Noen kan føle seg stresset, trist, redd, sint eller irritert, mens andre ikke har noen vonde følelser knyttet til å være i karantene. Noen får vondt i magen, hodet eller deler av kroppen, og man kan lure på om man er syk. Man kan også være redd for at foreldre eller søsken er syke. Alle disse følelsene er vanlige. Og for de aller fleste vil disse reaksjonene gå over. Det kan likevel være utfordrende for hele familien når hverdagen endrer seg på denne måten.

Vi vet at det er flere ting som kan være fint å gjøre når man er i en situasjon der man må være i karantene som familie med barn:

Snakk med barna
Barn trenger forståelig informasjon om hvorfor de er i karantene eller isolert, og hva de selv kan gjøre. Det er viktig at barn får vite at de gjør en innsats for å forhindre at andre blir smittet ved å være i karantene. Spør hva barna lurer på, og gi tydelige svar. Husk at barn får med seg mer enn du tror. Barn kan også føle skyld for situasjonen, eller bli veldig redde. Ikke vent på at de skal komme og spørre deg. Spør hva de har fått med seg av informasjon og nyheter, og svar på det de lurer på.

Trygghet smitter
Når du er trygg, blir barna trygge. Når barn er redde, trenger de trøst og omsorg. Ta noen dype pust og finn din egen trygghet. Skap trygghet ved å anerkjenne barnets følelser, og hjelp barnet å håndtere alle følelser. De kan trenge at voksne er litt ekstra tålmodighet i denne fasen.

Hold på rutinene 
Selv om man ikke kan gå i barnehagen eller på skolen, er det lurt å ha faste aktiviteter hver dag – som å stå opp og legge seg til vanlig tid, være fysisk aktiv og gjøre skolearbeid. Sunne, regelmessige måltider, søvn og fysisk aktivitet senker stress i kroppen både hos barn og voksne. Leggerutiner kan forstyrres når barn er redde og/eller syke. Ha faste trygge leggerutiner. Unngå at barna sitter for mye alene med telefon og nettbrett. Det er lurt å legge unna skjerm og telefon en time før leggetid. Det er vanlig at barn våkner i løpet av natten og kommer inn til foreldre. Det går over.

Sosial kontakt
Ha kontakt med venner og familie på sosiale medier og telefon. Det er både støttende, oppmuntrende og senker stress.

Gjør det som fungerer for dere

Gjør ting du og familien din liker å gjøre som å se film, lese bøker, høre på musikk eller lydbok. Familietid kan være positivt, men respekter også at barn kan trenge tid alene.