Oppdatert status for Grane kommune

Det er pr.19. mai ingen med påvist smitte av koronavirus i Grane. 
En innbygger har tidligere testet positivt, men er nå friskmeldt. 

Formannskapet i Grane har fattet følgende vedtak 29. april:

Med virkning fra 30.04.20 klokken 00.00 videreføres ikke lokale karanteneregler i Grane kommune.

Nasjonale reiseråd og karantenebestemmelser.

Fysioterapitilbudet i Grane åpner igjen mandag 20. april.

Regjeringen har besluttet at barnehagene skal åpne fra 20. april. Barnehagene har utarbeidet plan for drift og disse er godkjent av smittevernlegen i kommunen. Foreldre er kontaktet for nærmere informasjon i forbindelse med oppstart av barnehagetilbudet.

I skolen skal det gis undervisning på skolen for 1.-4. klasse fra mandag 27. april. 
 
Les mer om skole- og barnehagetilbudet på vår temaside.

. 

Varsel pr. 1. april 2020:

Kommuneoverlegen i Grane kommune har onsdag, 1. april, fått bekreftet at en innbygger i Grane kommune har testet positivt for koronaviruset Covid-19.
Dette er den første positive testen som er påvist i kommunen.

Graneværingen som er smittet er isolert i hjemmet.

-Vedkommende har milde symptomer, og ivaretas av kommunens helsetjeneste, forteller kommuneoverlege Haakon Ljosland.

Graneværingen ble smittet under en innenlandsreise

Kommuneoverlegen i Grane jobber med smittesporing.

Det er som forventet at det også påvises koronasmitte i Grane og vi må jobbe sammen for å holde smitten på lavest mulig nivå.

-Dette er en viktig påminnelse om å fortsatt følge de nasjonale og lokale restriksjonene og hygienetiltak, sier Haakon Ljosland.


Koronaepidemien vil trolig nå toppen mellom mai og oktober, før den snur, ifølge en ny risikovurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Vedtak om karanteneregler for Grane kommune med virkning fra 01.04.20

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendig helse og omsorgstjenester, fatter formannskapet følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Dette vedtaket erstatter tilsvarende vedtak fattet 29.03.2020. Vedtaket varer frem til den 08.04.20. Dersom det er behov kan vedtaket forlenges til 15.04.20

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 2 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager jf. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 §2. 

2) Vedtaket gjelder per 01.04.20 følgende områder: Alle fylker sør for Nordland og kommunene Bodø og Tromsø. Foreløpig gjelder vedtaket disse områdene, men dette kan endres dersom situasjonen endrer seg.

3) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon jf. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

4)Transittopphold på flyplass i denne forskrifts punkt 2) regnes ikke som opphold i området. Reisende som har transittopphold i kommunen, kan reise videre med offentlig kommunikasjon så lenge man ikke forlater flyplass/stasjon/holdeplass/terminal i transittområdet.

5)Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarantene, og skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Hjemmekarantene kan avbrytes før 14 dager ved at den reisende forlater Nord-Norge.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, ikke personer den reisende oppholder seg med, eller har oppholdt seg med under opphold i kommunen.

6) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser utover landegrensene. Det anbefales på det sterkeste at samtlige innbyggere følger de nasjonale helsemyndighetenes råd om å begrense reisevirksomhet til det strengt nødvendige.

7) Unntak fra dette lokale vedtaket(eller forskrift) gjøres med bakgrunn i Rundskriv I-4/2020 - Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19:

A. Fører og personell av vare- og passasjertransport. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

B. Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin til enhver tids gjeldende definisjon av samfunnskritiske funksjoner, gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner

C. Arbeidsopphold på plattform/sokkel, bygge- eller anleggsplass med påfølgende hjem- eller bortreise kan tillates dersom dette gjøres i dialog med kriseledelse og smittevernlege på en betryggende måte med hensyn til smittevern. 

D. Det kan i tillegg søkes dispensasjon fra karantenebestemmelsene for andre viktige samfunns- og næringsinteresser samt personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted.  

E. Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern.

F. Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet.

G. Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges restriksjoner når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 6.5

H. Personer som er på gjennomreise i kommunen må kunne gjøre opphold som er nødvendige for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel innta mat og drikke.

8) Klageadgang
Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt eller interkommunalt vedtak såfremt ikke annet er bestemt i loven jf. smittevernloven §8-3.

9) Økonomisk ansvar
Kommunen påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte vedtak

10) Rettslig grunnlag
Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Det vises også til Helse og omsorgsdepartementet vedtak av 13-03-20 om Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden.

Kommunestyret i Grane delegerte den 26.03.20 i vedtak Ks-009/20 myndighet til formannskapet for å gjøre vedtak i sammenheng med koronapandemien. Det er tidligere gjort hastevedtak i medhold av Smittevernlovens §4-1 femte ledd.

 KS- 009/20 Vedtak:

1. Formannskapet gis, etter kommunelovens § 11-8 fullmakt til å fatte vedtak i saker som gjelder koronapandemien. Dette vil gjelde saker som omfatter karantenebestemmelser, lokale bestemmelser, budsjettreguleringer og andre saker som normalt ville krevd kommunestyrets vedtak. I de tilfeller hvor FS benytter seg av delegert myndighet skal referat sendes pr. mail til samtlige kommunestyremedlemmer. Fullmakt gjelder t.o.m. 14. april 2020.

2. Øvrige politiske utvalg fungerer som normalt og etter oppsatt møteplan, enten ved fysiske møter eller ved hjelp av digitale plattformer.

3. Berammet kommunestyremøte 15. april avvikles som planlagt, og eventuell forlenging av KS`myndighet til formannskapet tas opp til ny behandling.

11) Begrunnelse

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Her heter det blant annet:

“Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.”

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.

På Helgeland er man i en særstilling ved at det fortsatt er få bekreftede tilfeller av pasienter med Covid-19. Utbredelsen av skjult smitte vurderes å være på et sannsynlig minimumsnivå. Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor Nord-Norge.

Erfaringer tilsier at det å begrense smitte ved å begrense reiseaktivitet fra høyendemiske områder til lavendemiske områder vil redusere smitteoverføring. Reiserelaterte tiltak i tidlige faser av en epidemi gis faglig støtte fra FHI v/Vold, Aavitsland og Arnesen i brev sendt til alle landets kommuneoverleger 19.03.20. Dette er også bakgrunnen for nasjonale karanteneregler for personer som har vært på reise utenlands. 

Med dagens smittesituasjon i Norge er det ulogisk å ha karanteneregler for personer som reiser fra lavendemiske områder i verden, samtidig som vi ikke har regler for personer som reiser til kommunen fra høyendemiske områder i Norge.

Tiltaket har som mål å redusere import av smittede personer fra andre områder. Dette er kun et relevant tiltak i tidlige faser av epidemien. Når «importerte tilfeller» utgjør en stadig mindre andel av nye tilfeller har tiltaket mistet sin relevans. Det er kommunelegens vurdering at vi i Grane kommune skal ha dette tiltaket mens vi er i fase 1 av epidemien.

Regionen har særskilte utfordringer knyttet til geografisk spredt bosetning og utfordrende infrastruktur, noe som vil gi store utfordringer om mange blir syke. Dette gjelder både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Samfunnskritiske funksjoner vil være svært vanskelig å opprettholde ved stort sykefravær eller dersom mange omfattes av karantene og isolasjonsbestemmelsene. Dette gjelder spesielt de minste kommunene i regionen. Kommunene generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrenset kapasitet. Man er også i en vanskelig situasjon når det gjelder tilgang på smittevernutstyr. Derfor vurderes det som nødvendig å iverksette kraftige tiltak for å begrense antallet personer med mistenkt Covid-19 infeksjon.  

Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset utenfra, og tilstrebe en sakte spredning av viruset. Dette er avgjørende for å kunne håndtere pasienter i primærhelsetjenesten lokalt og spesialisthelsetjenesten regionalt. Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets uttalte mål er å avflate den epidemiske smittekurven, alternativt stoppe epidemien ved å holde smitteraten (R0) mindre enn 1. Kommunelegen mener dette ikke er mulig å oppnå uten at man har reiserestriksjoner knyttet til personer som reiser inn i kommunen fra områder med høyt smittetrykk. Intensjonen med de lokale reglene er å oppnå de sentrale myndighetenes målsetning for R0.

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Kommunelegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Etter kommuneoverlegen sin vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige belastning og ulempe for dem tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.


Formannskapet delegerer til Kommuneoverlege/smittevernlege, Ordfører og Rådmann å videreføre vedtaket dersom ikke prinsipielle endringer skjer.
Dette gjøres gjeldende tom. 15.04.20.
Oppdatert 27. mars 2020:


 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varsel pr. 24. mars 2020 klokken 16.15:
 

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie orienterte på en pressekonferanse i dag at de strenge koronatiltakene videreføres.

Blant tiltakene som nå forlenges er hytteforbudet. Dermed blir det ikke lov å dra på hytta i påska, dersom hytta er i en annen kommune enn man er folkeregistrert i.
Unntaket er dersom man bor sammen med en person som er smittet. Da kan man være i karantene på hytta, men den smittede må forbli hjemme.

Tiltakene for å forhindre smitte forlenges til og med 13. april.

I tillegg opprettholdes forbudet mot kulturarrangementet, idrettsarrangementer og liknende, og skolene og barnehagene forblir stengt.

Her er de øvrige tiltakene som videreføres til 13. april:

Hold avstand: Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem sammen i gruppe og folk bør holde minst to meters avstand når man er innendørs.

Stenging av barnehager og skoler: Tiltaket videreføres, men justeringer vurderes.

Stenging av virksomheter dersom de ikke kan følge myndighetens pålegg om smittevern (fysioterapeuter/manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, komplementær og alternativ medisin, alternativ behandling, andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten): Tiltaket videreføres, men det bør legges til rette for drift ved nærmere bestemte unntak via digital kommunikasjon, der det er mulig.

Stenging av arrangementer, treningssentre, svømmehaller, frisører, hudpleie osv.: Tiltaket videreføres.

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet: Tiltaket videreføres til april 2020.

Personer som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene i 14 dager: Tiltaket videreføres.

Personer som har hatt nærkontakt med smittede skal være i karantene i 14 dager etter kontakten: Tiltaket videreføres, eventuelt med økt testing som vil gi en bedre oversikt over hvem som er smittet av dem som sitter i karantene.

Personer som er mistenkt smittet eller bekreftet smittet skal oppholde seg i isolering: Tiltaket videreføres.

Alle helseinstitusjoner skal innføre adgangskontroll og alminnelig besøksstans: Tiltaket videreføres.
Varsel pr. 22. mars 2020 klokken 18.00:

Med hjemmel i i smittevernloven er det fattet vedtak om utvidet karantenebestemmelser i Grane kommune

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Grane kommune søndag 22.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon.

3) Vedtaket gjelder per 22.03.20 følgende områder: Hele Norge, med unntak av Helgelandskommunene. Foreløpig gjelder vedtaket disse områdene, men kan endres om situasjonen endrer seg. Transittopphold på flyplass i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

4) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser utover landegrensene. Kommuneoverlegen anbefaler på det sterkeste at samtlige innbyggere følger de nasjonale helsemyndighetenes råd om å begrense reisevirksomhet til det strengt nødvendige.

Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 09. mars for fylkene Oslo, Viken, Vestland og Rogaland. For øvrige områder har vedtaket tilbakevirkende kraft fra og med 14. mars. Datoene begrunnes med ulikt spredningsmønster av Covid-19 og antall smittede i ulike deler av landet.     

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaket har virkning fra 22.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

Haakon Ljosland
kommuneoverlege

_________________________________________________________________________________ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Støttetelefon

Vi er inne i en krevende tid, der hverdagen vår er endret på så mange måter. For noen av oss kan denne utfordringen være ekstra vanskelig. Da kan det være godt å snakke med noen. Som kan lytte til deg og gi deg noen råd underveis.

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for en slik samtale: Telefonen betjenes av personell ved Enhet for Psykisk helse.

Støttetelefonen er åpen mandag til fredag, fra klokken 10.00 til 1500.

Tlf nr: 94 86 73 92


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sosial distansering er en måte å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. Rådene gjelder for befolkningen generelt, de som er i hjemmekarantene og de syke som skal være i isolering.

Det er per 16.03.2020 tatt i bruk 3 nivåer av sosial distansering i samfunnet.

Tiltakene er strengere jo større smittefare du kan utgjøre. Befolkningen generelt er ikke i karantene, men skal holde større avstand enn vanlig. De som kan være smittet, men ikke er syke, er i karantene. De som er syke skal være i isolering.

Tiltak som gjelder befolkningen generelt

 •  Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå og ta deg i ansiktet.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt, utover det begrens håndhilsing, kyssing og klemming.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen, men i små grupper og både ute og inne.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.
 • Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før.

Hjemmekarantene

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder for de som er i hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig.

Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

Hjemmeisolering

De som får påvist eller testes for covid-19 må isoleres – hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Dette gjelder for personer i isolering: 

 • Skal ikke gå ut.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.
 • Isoleringen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk.Varsel pr. 15. mars 2020 klokken 20.00:

Vedtak om utvidet karantenebestemmelser i Grane kommune

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Grane kommune søndag 15.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon.

3) Vedtaket gjelder per 15.03.20 følgende områder: Hele Norge, med unntak av Helgelandskommunene. Foreløpig gjelder vedtaket disse områdene, men kan endres om situasjonen endrer seg. Transittopphold på flyplass i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

4) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser utover landegrensene. Kommuneoverlegen anbefaler på det sterkeste at samtlige innbyggere følger de nasjonale helsemyndighetenes råd om å begrense reisevirksomhet til det strengt nødvendige.

Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 09.mars for fylkene Oslo, Viken, Vestland og Rogaland. For øvrige områder har vedtaket tilbakevirkende kraft fra og med 14.mars. Datoene begrunnes med ulikt spredningsmønster av Covid-19 og antall smittede i ulike deler av landet.     

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaket har virkning fra 15.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

Rettslig grunnlag

Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Vi viser også til Helse og omsorgsdepartemenetet vedtak av 13-03-20 om Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden.

Begrunnelse

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Her heter det blant annet:

“Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.”

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.

På Helgeland er man i en særstilling ved at det ikke er bekreftede tilfeller av pasienter med Covid-19. Utbredelsen av skjult smitte vurderes å være på et sannsynlig minimumsnivå. Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor regionen. Regionen har særskilte utfordringer knyttet til geografisk spredt bosetning og utfordrende infrastruktur, noe som vil gi store utfordringer om mange blir syke. Dette gjelder både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Samfunnnskritiske funksjoner vil være svært vanskelig å opprettholde ved stort sykefravær eller dersom mange omfattes av karantene og isolasjonsbestemmelsene. Dette gjelder spesielt de minste kommunene i regionen. Kommunene generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrenset kapasitet.

Med den prekære situasjonen hva gjelder tilgang på smittevernutstyr vurderes det som nødvendig å iverksette kraftige tiltak for å begrense antallet personer med mistenkt Covid-19 infeksjon.  

For å oppnå full effekt av karantenetiltak er det nødvendig å se på Helgelandskommunene som en enhet. Likelydende vedtak vil bli fattet av andre kommuner på Helgeland.

Kommuneoverlegen anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak.

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Etter kommuneoverlegen sin vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

Haakon Ljosland
kommuneoverlegeVarsel pr. 15. mars 2020:

Det innføres innskjerpede karantenebestemmelser i Grane kommune med umiddelbar virkning. Karantenebestemmelsene gjelder for alle som har oppholdt seg i Oslo og Viken, samt Frosta kommune i mer enn et døgn. Gjelder med tilbakevirkende kraft til mandag 9. mars.
Ordinær restaurantdrift besluttes stengt. Kun take-away er tillatt.
Butikker anmodes til å innføre skjerpede hygienerutiner og tiltak for å unngå ansamling av mennesker. 

Hvis du har oppholdt deg i Oslo og Viken eller i Frosta kommune i mer enn et døgn så skal du i hjemmekarantene i 14 dager. Bestemmelsen gjelder med tilbakevirkende kraft til mandag 9. mars. Ved symptomer som forkjølelse, feber og/eller tung pust skal karantenen vare i minst 7 dager etter symptomfrihet. Helsepersonell og personer med samfunnskritiske stillinger må innrette seg sånn at de unngår å bli indirekte rammet av disse bestemmelsene. Det betyr at man må finne alternativ innlosjering til besøkende eller familiemedlemmer som kommer fra områder som utløser karantene.

Se her hvilke kommuner som utgjør Viken fylke 

Se veilederen Samfunnets kritiske funksjoner (DSB) for definisjon av hvilke stillinger som regnes som samfunnskritiske

Restauranter og dagligvarebransjen

Det er ikke tilstrekkelig å innrette serveringssteder slik at det er mulighet for 1 meters avstand mellom besøkende. Normal restaurantdrift skal opphøre og kun take-away og matombringing er tillatt og skal meldes fra om til kommunehelsetjenesten. Dagligvarebutikker skal begrense smittefare ved å innføre skjerpede hygienetiltak og fjerne andre ta-selv anordninger som godterihyller og nøttebarer. Salg av uinnpakket frukt og grønnsaker er tillatt men forbrukerne må sørge for at matvarene vaskes ved hjemkomst.

 

Karanteneplikt, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

Forskriften omhandler hvem som har karanteneplikt og plikt om isolering.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, jf. smittevernloven § 1-2 første ledd.

§ 2.Karanteneplikt

Personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten. Med nær kontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet, såfremt nær kontakt med andre enn de personer som vedkommende bor sammen med, unngås. Personer i karantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:

a) gå på jobb eller skole

b) lengre reiser innenlands eller reiser utenlands

c) ta offentlig transport

d) oppsøke steder hvor større grupper personer oppholder seg

e) oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor sammen med. 

 

§ 3.Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten etter § 2 når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 første ledd andre punktum.

§ 4.Isolering

Personer som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, skal oppholde seg i isolering.

Personer i karantene, jf. § 2, som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering.

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og ikke ha nær kontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer omfattet av første og andre ledd plikter å oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer, til 7 dager etter symptomfrihet.

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

§ 6.Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 7.Svalbard og Jan Mayen

Forskriften gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.

Sysselmannen på Svalbard kan treffe vedtak om bruk av unntaket i § 3 på Svalbard under hensyn til de stedlige forholdene.

§ 8.Endringer i forskriften

Departementet kan i forskrift gjøre endringer i forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse. Forlengelse

Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 5 som trer i kraft når departementet bestemmer. Forskriften gjelder frem til 1. april 2020.

Departementet gis myndighet til å forlenge forskriften.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294


Varsel pr. 13. mars 2020:

For å forebygge og stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet besluttet at alle landets barnehager og skoler skal stenges.

I Grane blir barnehager og skoler stengt fra og med fredag 13. mars og inntil videre.

Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.
Grane kommune vil derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.
Har ditt barn behov for dette tilbudet? Kontakt oppvekst- og kultursjef Anne Kristin Solheim, telefon 915 70203.

Kommunale kontor ved Kommunehuset blir også stengt for publikum fra fredag 13. mars og inntil videre. Kommunens sentralbord, telefon 751 82200, vil være betjent. 
Ansatte vil være tilgjengelig på telefon og e-post. Kontaktinformasjon finner du her.

Legekontoret vil opprettholde normal drift.
Er du bekymret for smitte, ring telefon 116 117, ikke møt opp på venterommet.

Har du behov for sosialtjenester hos NAV, avtales dette via telefon 996 48694 (klokken 10-14).

I samråd med smittevernlegen er Grane sykehjem stengt for besøkende frem til ny informasjon blir gitt.

Flere stengte tilbud

Svømmebasseng, idrettshall, styrkerom, spinningrom, fritidsklubb, Gry aktivitetssenter/Møteplassen er stengt for all aktivitet.
Dette gjelder også utleie av skolelokaler på kveldstid og i helger. 
Personer som har treningsavtale vil få kompensert stenginga av fasilitetene ved at utløpsdatoen på treningskortene utvides tilsvarende stengte dager.