Detaljregulering for Svenningdal motorbane - Høring og offentlig ettersyn

NMK Grane har fått utarbeidet et forslag til detaljregulering for Svenningdal motorbane. Planområde ligger langs med Svenningdalsvegen (gamle E6) ved Kvilarmoen og Strendene, og omfatter gbnr 54/1 som eies av Statskog. Planområdet er ikke tidligere regulert men det har vært motorsportanlegg her siden 1991.

Høringsfrist:  13. juni 2022

.

I dag består området av blant annet lokale grusveger, skog, deler av et eksisterende massetak og en nedlagt skytterbane. Deler av massetaket er gjort om til motorsportanlegg som har vært i drift i flere år. Delen av massetaket som omfatter motorbanen er ferdig utvunnet, og det er tatt driftsmessige hensyn til massetaket i planforslaget, slik at drift ikke hindres av motorbanen.

Utvalg for næring og naturforvaltning har i møte 20.04.2022, sak 011/22 gjort følgende vedtak:
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det at forslag til plan 2020001 detaljregulering for Svenningdal motorbane sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Begrunnelse for vedtak er at detaljreguleringen er i tråd med kommuneplanens arealdel, området er i hovedsak avsatt til «område for utvikling av motorsport, og U2c samt en del av området U2b som er avsatt blant annet til parkeringsplasser».


Kommentarer/merknader kan rettes til:
Grane kommune
Industriveien 2
8682 Trofors

eller på post@grane.kommune.noHøringsfrist:  13. juni 2022

 

Dokumentene i saken kan leses her:

Melding om vedtak - Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Svenningdal motorbane

Planbeskrivelse Svenningdal motorbane

Svenningdal motorsportbane NMK Grane - Støyutredning med vedlegg

Sjekklister Svenningdal motorbane

Reguleringsbestemmelser Svenningdal motorbane

Plankart Svenningdal motorbane

 

.