E6 Helgeland sør - Forslag til detaljregulering for E6 Trøndelag grense-Majahaugen - Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for E6 Helgeland sør, parsell Trøndelag grense til Majahaugen, er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 25.03.2021-09.05.2021.

Høringsfrist:  9. mai 2021


Her kan du lese høringsdokumentene:


Kunngjøring offentlig ettersyn P1 - Statens vegvesen (PDF, 63 kB)

Planbeskrivelse med bestemmelser P1 (PDF, 6 MB)

Reguleringsplankart P1 (PDF, 4 MB)

Forprosjekt E6 Helgeland P1 bru (PDF, 2 MB)

Geoteknisk rapport (PDF, 4 MB)

Støyfaglig utredning P1 (PDF, 553 kB)

Miljørapport reguleringsplan (PDF, 4 MB)

Sjekkliste KU E6 Helgeland P1 (PDF, 600 kB)

Notat VA (PDF, 2 MB)

Illustrasjonshefte P1 (PDF, 10 MB)

Planområdet P1 (JPG, 2 MB)

 

Pga. Covid-19/Korona legges det ikke ut papirversjoner av planforslaget hos Statens vegvesen og Grane kommune. Det vil heller ikke bli gjennomført offentlig informasjonsmøte.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes skriftlig og merkes med referanse 20/191959 til:
firmapost@vegvesen.no med kopi til stefan.kersting@vegvesen.no

Eller alternativt:
Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål,
2605 Lillehammer.
​​​​
 

Høringsfrist:  9. mai 2021

 

Statens vegvesen tar sikte på å legge frem planforslaget til sluttbehandling i Grane kommune den 22.06.2021.
På grunn av denne fremdriften gis det ikke noen utsatt høringsfrist og det er derfor viktig å komme med merknader innen høringsfristens utløp.

 

.