E6 Helgeland sør - Forslag til detaljregulering for Flyum-Lille Majavatn - Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for E6 Helgeland sør, parsell Flyum-Lille Majavatn, er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 25.03.2021-09.05.2021.

Høringsfrist:  9. mai 2021

 

Her kan du lese høringsdokumentene:


Kunngjøring offentlig ettersyn P2 - Statens vegvesen (PDF, 71 kB)

Planbeskrivelse med bestemmelser P2 (PDF, 4 MB)

Reguleringsplankart P2 (PDF, 11 MB)

Forprosjekt konstruksjoner E6 Helgeland sør (PDF, 2 MB)

Støyfaglig utredning P2 (PDF, 560 kB)

Vurdering krav om KU E6 Helgeland sør (PDF, 402 kB)

Illustrasjonshefte P2 (PDF, 14 MB)

Planområdet P2 (JPG, 3 MB)

Geoteknisk rapport P2 (PDF, 4 MB)
 

Pga. Covid-19/Korona legges det ikke ut papirversjoner av planforslaget hos Statens vegvesen og Grane kommune. Det vil heller ikke bli gjennomført offentlig informasjonsmøte.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes skriftlig og merkes med referanse 20/191959 til:
firmapost@vegvesen.no med kopi til stefan.kersting@vegvesen.no

Eller alternativt:
Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer.

 

Høringsfrist:  9. mai 2021

 

Statens vegvesen tar sikte på å legge frem planforslaget til sluttbehandling i Grane kommune den 22.06.2021.
På grunn av denne fremdriften gis det ikke noen utsatt høringsfrist og det er derfor viktig å komme med merknader innen høringsfristens utløp.

 

.