Høring - Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2023-2026

Med bakgrunn i Alkoholloven § 1-7d er kommunen pålagt å ha en alkoholpolitisk handlingsplan.
I de fleste tilfeller er det naturlig å se alkohol- og narkotikapolitikken i sammenheng. Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan anbefaler derfor at det utarbeides en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan hvor den alkoholpolitiske planen inngår.

Høringsfrist: 1. mars 2023.

.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Grane kommune gir en beskrivelse av rusmiddelsituasjonen i Norge og i Grane kommune.
Den gir en oversikt over nasjonale og kommunale rusmiddelpolitiske mål og strategier. Samt gir den en oversikt over Grane kommunes tiltak på området, gjennom tiltaksplanen.

 

De tiltak som settes i verk skal bidra til å øke forståelsen for rusmiddelavhengighet, og for de konsekvenser dette har for den enkelte og deres familie og nettverk.
Vår målsetting er å gi et helhetlig, koordinert og velfungerende tjenestetilbud av god kvalitet.

 

Rusmiddelproblemer er sammensatte, det er derfor viktig at planen er tverrfaglig og tverretatlig. Innholdet i planen beskriver hvordan kommunen kan nå dette målet.

 

Hovedmål for Grane kommunes Rusmiddelpolitiske handlingsplan 2023-2026 er:

«Grane kommune skal legge et tydelig folkehelseperspektiv til grunn for sitt arbeid på rusfeltet, og har som mål å redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk».


Les Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2023-2026 her (PDF, 2 MB)

 

Høringsfrist:  1. mars 2023.
 


Høringsuttalelse sendes på e-post til:

infl@grane.kommune.no          
 

Planen skal endelig behandles i kommunestyret etter høringsfristen.
 

.