Varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel for Grane kommune og høring av planprogram

Formannskapet har i møte den 08.02.2021 vedtatt oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Høringsfrist: 19. april 2021

 

Prosessen skal starte med vedtak om et planprogram. Deretter skal selve planprosessen gjennomføres fram til vedtak av plan.

Kommuneplanen, som består av en samfunnsdel, er det overordnede langsiktige styringsdokumentet for en kommune. Grane kommune skal nå utarbeide samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling. Det langsiktige perspektivet skal bygge opp under en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklinga imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

Vedlagte forslag til planprogrammet (PDF, 2 MB) redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Det tas sikte på at kommunestyret stadfester planprogrammet, etter en forutgående høring, vår 2021.

Når forslag til planprogram nå legges ut til høring og offentlig ettersyn åpnes det for innspill og merknader. Det bes om innspill rettet mot innholdet i planprogrammet – altså organisering, medvirkning og fremdrift, samt strategier og strategivalg.

Med dette varsles det om oppstart av planarbeidet, og samtidig sendes forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn.

 

Innspill til planprogrammet må være levert kommunen innen 19. april 2021

 

.