Vefsnafondet

Grane kommune fikk 60 millioner som kompensasjon da Vefsna ble vernet mot kraftutbygging i juni 2009.
I tilsagnsbrevet fra Nærings og Handelsdepartementet følger et regelverk for bruk av midlene.


Det kan søkes om tilskudd eller lån fra Vefsnafondet i Grane, utfyllende informasjon finner du her:

VefsnafondetVedtekter for Grane kommunes Næringsfond – Vefsna (PDF, 800 kB)