Bygg - Oppmåling - Planer


 

Byggesaksgebyr

 Hovedpostene for byggesaksgebyrer

 Gebyr, kr:

 Byggetillatelse næringsbygg (200 m²)

16.734,00

 Byggetillatelse bolighus i 2 et. (120 m²)

9.916,00

 Byggetillatelse mindre bygg/hytter (60 m²)

6.259,00

 Endring av byggesak

1.490,00

 Godkjenning av foretak

2.855,00

 Meldingssaker

1.830,00

 Midlertidige bygninger 0-50 m²

5.000,00

 Midlertidige bygninger 50-200 m²

35.000,00

 Midlertidige bygninger 200-500 m²

70.000,00

 

Oppmålingsgebyr

 Hovedpostene for oppmålingsgebyr

 Gebyr, kr:

 Oppretting av grunneiendom 0-500 m²

8.106,00

 Oppretting av større grunneiendom

16.211,00

 Punktfeste, oppmåling

8.106,00

 Grensejustering, festegrunn, jordsameie

2.700,00

 Arealoverføring, kr 1 000 pr. daa over 0,5 daa

10.806,00

 Betjening av henvendelser, feltarbeid pr. time

1.350,00

 Timepris kontorarbeid

1.002,00

 Tinglysingsgebyr, tillegg til Statens kartverk

133,00

 Saksbehandlingsgebyr delingssak

2.317,00

 

Gebyr for plan- og dispensasjonsbehandling

 Hovedpostene for plan- og disp.behandling

 Gebyr, kr:

 Behandling av planprogram

3.476,00

 Behandling av konsekvensutredning

3.543,00

 Dispensasjonssøknad fra arealplan

7.000,00

 Dispensasjon reg.planer som krever høring

3.476,00

 Endring av plan

5.794,00

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel øvrige områder

3.543,00

 Reguleringsplanbeh. – Plan i tråd med overordnet plan

9.274,00

 Reguleringsplanbeh. – Plan ikke i tråd med overordnet plan

28.981,00

 

Gebyr for salg av info til Norsk eiendomsinformasjon AS (Ambita-Infoland)

 Hovedpostene

 Gebyr, kr:

 Landbrukseiendom / gårdskart

245,00

 Matrikkelbrev

248,00

 Målebrev

129,00

 Godkjente bygningstegninger

359,00

 Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

130,00

 Vei, vannforsyning, og avløpsforhold

122,00

 Komm. avgifter og eiendomsskatt

130,00

 Restanser og legalpant

130,00

 Gjeldende planstatus med bestemmelser

188,00

 

 

.