Stønad til livsopphold

Staten har utarbeidet veiledende satser for livsopphold m.v. for å få størst mulig likhet i bistandsnivået mellom kommunene. Grane kommune benytter statlige veiledende satser når det ytes bistand etter sosialtjenesteloven. I tillegg til dette benyttes lokal lav sats i enkelte særlige tilfeller. Veiledende satser for sosialhjelp til livsopphold m.v. følger de til enhver tid fastsatte veiledende satser fra staten. 


Veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold er gjeldende fra 1. juli 2023. Satsene blir fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet
 

I tillegg til dette kan det dekkes rimelige boutgifter.

 

Lav sats for livsopphold i Grane kommune

50 % av statlige veiledende satser.
Lav sats brukes når avtaler ikke oppfylles, eller søker har tilstrekkelige inntekter og ikke benytter disse til sitt livsopphold slik at økonomisk sosialhjelp blir aktuelt. Det stilles særlige krav til utøvelse av skjønn og begrunnelser i slike tilfelle, jfr. for øvrig sosialtjenestelovens bestemmelser om den enkeltes plikter og rettigheter.
 

Utbetaling av stønad til livsopphold

Det foretas ingen kontantutbetaling. All bistand til livsopphold eller andre ytelser overføres til bankkonto. Dekning av fordringer kan dekkes direkte til kreditor etter avtale med bistandssøker. All bistand forutsetter at vedtak er fattet i tråd med lover, forskrifter og delegert myndighet.

 

.