Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Gjennom sitt arbeid skal kontrollutvalget bidra til at Grane kommune ivaretar sine oppgaver overfor innbyggerne i Grane på en best mulig måte ut fra hensynet til likebehandling, rettssikkerhet og en effektiv ressursutnyttelse sett i lys av brukernes særskilte behov.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Grane kommune, og at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til lov, forskrift, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak.

Arbeidet i kontrollutvalget skal bidra til:

Å sikre god kvalitet i kommunens tjenester.
Å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse.
Å sikre innbyggernes rettssikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen.
Å sikre at politiske vedtak i Grane kommune følges opp.

Les mer om Kontrollutvalget på nettsiden til Indre Helgeland Kontrollutvalgsekretariat