Reguleringsplan Svenningdal motorbane

Klikk for stort bilde Rune Stabbforsmo I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det igangsetting av reguleringsplanarbeid for Svenningdal motorbane, Grane kommune.

Planområdet som ønskes regulert ligger langs med Svenningdalsvegen (gamle E6) ved Kvilarmoen og Strendene, i Grane kommune og omfatter gbnr 54/1 som eies av Statskog.
 

Planområdet består blant annet av veg, deler av et eksisterende massetak (Ref. 2830 Strendene, 2017) og en nedlagt skytterbane m.m. Deler av massetaket er gjort om til motorsportanlegg som har vært i drift i flere år. Delen av massetaket som omfatter motorbanen er ferdig utvunnet, og det vil bli tatt driftsmessige hensyn til massetaket i planforslaget, slik at drift ikke hindres av motorbanen og aktiviteter på denne. Forslagsstiller, NMK Grane ved Torkil Eriksen, ønsker hovedsakelig å regulere deler av eiendommen til blant annet motorsportanlegg, LNFR, vegetasjonsskjerm, veg og parkeringsplass.

Planområdet har en størrelse på ca. 86,2 daa. Planområdet er ikke tidligere regulert, men avsatt i kommuneplanen, plan-ID 2011-2; til U2a hvor tomteplan fra 1993 gjelder, U2b som er avsatt blant annet til «parkeringsplasser» og U2c som er avsatt til «Område for utvikling av motorsport». Bestemmelsene i kommuneplanen stiller krav til konsekvensutredning for området U2c. Ettersom motorsportanlegget er eksisterende har kommunen ytret ønske om en forenklet konsekvensutredningen av temaet støy, her vil det også stilles krav til avbøtende tiltak for å redusere støy fra anlegget. 

Les mer om saken på vår side for høringer. 

Da skal du holde karantene i 10 dager. Du skal ikke testes om du ikke har koronasymptomer. En test forkorter heller ikke karantenetiden.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID 19-utbruddet.

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret. 

Søknadsfristen er 15. desember.

Har hekken og buskene dine vokst? Før skolestart er det ekstra viktig at du klipper hekken.

Hvert år foretar Posten en gjennomgang av postnummerstrukturen i Norge og dette kan medføre enkelte endringer og justeringer. 
Nå blir Grane kommune rammet av endringer og 8680 Trofors deles inn i flere postnummer.

Grane kommunestyre har den 24.06.20 fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtas forslag til Detaljregulering for E6 Svenningelv-Lien. 

 

Har du gyldig treningsavtale kan du benytte deg av treningsrommene i idrettshallen, alle dager fra klokken 07.00-23.45. Denne åpningstiden gjelder i skolens sommerferie.

Fra skolestart vil den ordinære åpningstiden for treningsrommene være mandag - fredag klokken 11.30-23.45, og lørdag - søndag klokken 07.00-23.45.

I pinsen er det meldt bra vær. Spesielt sørlige deler av Helgeland får sommervær med temperaturer opp mot 25 grader. Det er fortsatt veldig mye snø i fjellet og NVE har satt beredskapsnivå gult fra søndag 31. mai.

Fredagskafèen åpner igjen 12. juni.
 

 

Her kan du se ordfører Ellen Schjølbergs 17. mai tale og andre kulturinnslag fra Grane. 

Det er nå tid for reinkalving, og folk oppfordres til å ta hensyn og holde god avstand til simler med kalv.