Skolens satsningsområder

Ved Grane barne- og ungdomsskole er ett av våre satsningsområder pedagogisk bruk av IKT.

Vi har investert i læringsbrett til alle elevene fra 1.-4 og PC til hver elev på 5.-10. Det å kunne beherske teknologiske hjelpemidler er viktig i dagen samfunn. Det å ha en pedagogisk baktanke med det vi gjør er enda viktigere. Digitale verktøy skal ikke erstatte læreboka eller blyanten. Det skal være et supplement. Vi skal ha fokus på når vi bruker hva og hvorfor. Altså skal læringsaspektet være det viktigste.

Bakgrunnen for vår digitale satsning:

Kunnskapsdepartementet har lagt føringer for hva som kreves av norske skoler for å utvikle elevenes digitale kompetanse. De sier følgende:

Teknologi påvirker alle aspekter av vår hverdag og har endret måten vi lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon og tilegner oss kunnskap. Disse endringene er og vil i tiden fremover bli mer synlige på alle nivåer i utdanningssystemet.

I dag er det mer viktig enn noensinne at barn og unge ikke bare er passive konsumenter av produkter, tjenester og informasjon.

Opplæringens rolle er blant annet å danne elever som er i stand til å identifisere troverdig informasjon, sitere kilder, beskytte egne åndsverk, ta i bruk etiske verdier og holdninger i kommunikasjon og samhandling, produsere egne digitale ressurser og utvikle et reflektert forhold til egne og andres handlinger, kulturelle forskjeller, verdier og rettigheter.

I læreplanene står det at elevene skal oppøve digitale ferdigheter

Hva er digitale ferdigheter?

Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til dømmekraft.

Kontakt

Lillian Sætern
Rektor Grane barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 75 18 08 62
Mobil 41 54 42 85

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Skolevegen 17
8683 Trofors

Kart