Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.


Hva tilbyr vi?

  • Gjøre alminnelig husarbeid
  • Skaffe varer og tjenester
     

Hvem kan få hjemmehjelp?

Du må ha varig nedsatt evne til å utføre praktiske daglige gjøremål som følge av funksjonsnedsettelse. Du er avhengig av praktisk hjelp for å ivareta en eller flere av oppgavene som inngår i tjenesten. 
 

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søk om tjenesten ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Grunnbeløpet i folketrygden


Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale i måneden. Dersom tjenesteomfanget i en måned reduseres i forhold til vedtaket, vurderes det om det skal faktureres etter abonnementsordning eller pr. time. 


Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.
 

Klageadgang

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.
 

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

 

.

Kontakt

Linda Gunnarsen Svartvatn
Enhetsleder omsorg
E-post
Telefon 906 89 148
Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 906 95 963

Åpningstider

Hjemmetjenesten i Grane kommune er døgnbemannet. 
Vakttelefon: 41 66 56 25

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart