Hjemmesykepleie

Hjemmetjenesten yter tjenester til personer i alle aldre som bor eller oppholder seg i Grane kommune, og som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har behov for hjelp til stell og pleie, medisinsk oppfølging, tilsyn.

Tjenesten tildeles etter en faglig vurdering av den enkelte sitt behov.


Hva kan du få?  

 • Daglig stell.
 • Hjelp til administrering av medikamenter og medisinske prosedyrer.
 • Sårbehandling
 • Hjelp til å stå opp, legge seg og toalettbesøk.
 • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi, osv.).
 • Trygghetsalarm til personer som har behov for rask hjelp av hjemmetjenesten.
 • Omsorgslønn til personer som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid som ikke dekkes av kommunale tjenester.
 • Matombringing.
 • Tøyvask.
 • Tekniske hjelpemidler.
   

Krav til søker:

Du må ha et hjelpebehov som skyldes nedsatt funksjonsevne grunnet sykdom eller skade.
 

Hva koster det?

Hjelp til personlig pleie og medisinsk hjelp er gratis.
 

Slik søker du

Hvis du trenger hjelp fra hjemmetjenesten kan du ta kontakt med kommunen for mer informasjon. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Du sender skriftlig søknad til kommunen.

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i Grane kommune. 


Hva skjer videre?

Søknad om hjemmesykepleie blir behandlet i fagteam for hjemmetjenesten. De har møte to ganger per måned. Utover dette vil søknader som omfatter nødvendig helsehjelp bli behandlet fortløpende avhengig av brukers behov. I forbindelse med søknad om hjemmesykepleie kan det være nødvendig med et kartleggingsbesøk i hjemmet.
 

Klageadgang

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.
 

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

 

Aktuelle lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-1

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2

Lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 7

 

.

Kontakt

Linda Gunnarsen Svartvatn
Enhetsleder omsorg
E-post
Telefon 906 89 148
Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 906 95 963

Åpningstider

Hjemmetjenesten i Grane kommune er døgnbemannet. 
Vakttelefon: 41 66 56 25

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart