Hjemmesykepleie

Hjemmetjenesten yter tjenester til personer i alle aldre som bor eller oppholder seg i Grane kommune, og som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har behov for hjelp til stell og pleie, medisinsk oppfølging, tilsyn.

Tjenesten tildeles etter en faglig vurdering av den enkelte sitt behov.


Hva kan du få?  

 • Daglig stell.
 • Hjelp til administrering av medikamenter og medisinske prosedyrer.
 • Sårbehandling
 • Hjelp til å stå opp, legge seg og toalettbesøk.
 • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi, osv.).
 • Trygghetsalarm til personer som har behov for rask hjelp av hjemmetjenesten.
 • Omsorgslønn til personer som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid som ikke dekkes av kommunale tjenester.
 • Matombringing.
 • Tøyvask.
 • Tekniske hjelpemidler.
   

Krav til søker:

Du må ha et hjelpebehov som skyldes nedsatt funksjonsevne grunnet sykdom eller skade.
 

Hva koster det?

Hjelp til personlig pleie og medisinsk hjelp er gratis.
 

Slik søker du

Hvis du trenger hjelp fra hjemmetjenesten kan du ta kontakt med kommunen for mer informasjon. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang. 

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.
 

Hva må du gjøre før du søker?

 • Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides)
 • Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved.
 • Last ned og fyll ut fullmakt her (PDF, 70 kB)
   
 • Fullmakten må legges ved søknaden som PDF eller bildefil

 

Gå til søknadsskjemaet

 

Alternativ søknad i papirversjon

Kontakt tjenestekontoret, så sender vi deg søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.


Hva skjer videre?

Du vil motta bekreftelse på innsendt søknad.
Svar på søknad kommer innen 4 uker.
Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tjenestekontoret i kommunen som behandler søknaden.

Klageadgang

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.
 

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

 

Aktuelle lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-1

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2

Lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 7

 

.

Kontakt

Linda Gunnarsen Svartvatn
Enhetsleder omsorg
E-post
Telefon 75 18 08 52
Mobil 90 68 91 48
Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 75 18 08 51
Mobil 90 69 59 63

Åpningstider

Hjemmetjenesten i Grane kommune er døgnbemannet. 
Vakttelefon: 41 66 56 25

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart