Omsorgsstønad

Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan få innvilget omsorgsstønad. Denne stønaden skal gi søkeren en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet som utføres. Ordningen skal legge til rette for privat omsorgsarbeid fra pårørende eller andre.

Hvem kan få tilbudet?

Omsorgsstønad-ordningen gjelder både for gifte og andre frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt, og foreldre som har omsorgsplikt for mindreårige barn.
 

Hvordan få tilbudet?

  • Særlig tyngende omsorgsarbeid
  • Omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver, som at søker utfører omsorgsarbeid som ellers ville hørt under de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  • Omsorg fra søker er det beste for den omsorgstrengende
  • Kommunens økonomi tillegges vekt
  • Det må søkes om hjelpestønad for tilsyn og pleie fra NAV for den som mottar hjelp.
     

Slik søker du

Klikk her for å søke om omsorgsstønad via vårt elektroniske skjema


Ansettelse og lønn

Det er kommunen som avgjør om det skal gis omsorgsstønad, og hvilket nivå støtten skal ligge på. Stønaden skal til enhver tid følge timelønnssatsen for assistenter i Grane kommune.

Siden omsorgsstønad ikke er en rett på lik linje med øvrige helse- og omsorgstjenester, er det et noe større rom for kommunalt skjønn ved tildeling av denne tjenesten. Det kan også tas hensyn til om den som trenger omsorgen mottar hjelpestøtte etter folketrygdloven og/eller andre kommunale tjenester, samt kommunens avsatte ressurser til tjenesten.
 

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.
 

Klageadgang

Du kan klage på kommunens avgjørelse. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.


Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

 

.

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 906 95 963

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart