Endring av eksisterende bevilling

Hvis du har en bevilling og vil gjøre endringer i driften, må du snarest søke om dette. Du kan ikke endre driften før Grane kommune har fattet vedtak om endring. En bevilling kan ikke overdras til nye eiere. Ved overdragelse av virksomheten faller bevillingen bort. Ny eier må søke om ny bevilling.

Når må du søke om endring av eksisterende skjenkebevilling

 • Når selskapet endrer eier eller gjør endringer i eierandeler
 • Du utvider arealet inne eller ute
 • Du har bevilling inne og søker om uteservering
 • Du skal utvide åpningstider inne, ute eller både inne og ute
 • Stedet har fått ny styrer
 • Stedet har fått ny stedfortreder


Når må du søke om endring av eksisterende serveringsbevilling

 • Når selskapet endrer eier eller gjør endringer i eierandeler
 • Du utvider arealet inne eller ute
 • Du har serveringsbevilling inne og søker om uteservering
 • Du skal utvide åpningstider inne, ute eller både inne og ute
 • Serveringsstedet har fått ny daglig leder
   

Drift på tidligere eiers bevilling

Ny eier kan drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode på tre måneder i påvente av behandling av bevillingssøknaden. Ny eier får da de samme rettighetene som tidligere eier hadde.

For å kunne drive på tidligere eiers bevilling må noen vilkår være oppfylt:

 • Kommunen må underrettes
 • Det må søkes om ny bevilling innen 30 dager etter overdragelse
 • Det må foreligge et rettslig suksesjonsforhold mellom tidligere og nåværende eier

Dersom ny bevilling ikke er innvilget innen tre måneder, må driften opphøre inntil bevilling er gitt. Dersom søknaden ikke er endelig behandlet innen tre måneder, kan kommunen tillate at overgangsperioden utvides fra tre til inntil fire måneder.

 

Les mer om bevillingene her og finn søknadsskjema under hver bevilling (Endringer gjøres i samme skjema)

.