Jordleie

Jordloven fastslår at jordbruksareal skal drives. Driveplikten kan oppfylles ved at arealet leies bort.
Kopi av leieavtaler skal sendes til kommunen.


Jordleieavtale 

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie.

Det er en forutsetning at leieavtalen er på minst 10 år uten anledning for eieren til å si den opp.

Inngå ikke leieavtale på mer enn 10 år. I henhold til jordlovens §12 må det søkes om fradeling når en bruksrett leies bort for mer enn 10 år. Leietaker av en slik bruksrett må i tillegg søke om konsesjon. Det vil derfor i mange tilfeller være hensiktsmessig å inngå leieavtaler på nøyaktig 10 år. Da oppfyller utleier driveplikten uten og måtte søke om fradeling, og leietaker unngår og måtte søke om konsesjon.

Dersom det inngås avtale på kortere tid enn 10 år, må det søkes om lemping på jordlovens krav om 10 års leietid.
Ved fritaksavgjørelse skal kommunen legge vekt på følgende momenter:

  • hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
  • størrelsen på arealet
  • avkastningsevnen på arealet
  • om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord
  • søkerens livssituasjon
 

 

Her kan du lese mer om driveplikt og jordleie, Landbruksdirektoratet


Kart kan skrives ut på kommunens egen kartløsning eller via gårdskart.

 

.