Konsesjon og boplikt

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. "Erverv" er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave også liknende. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.
Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom.


Konsesjon

Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn totalt 100 dekar og heller ikke har mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, uten å søke konsesjon. Erverv av tomt som kommunen har lagt ut til bolig- eller fritidsformål, og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksformål, er også som regel konsesjonsfritt.

Skjemaet egenerklæring om konsesjonsfrihet skal dokumentere at ditt erverv er konsesjonsfritt.

Skjemaet skal bekreftes av den kommunen der eiendommen ligger. Deretter skal det legges ved hjemmelsdokumentet (skjøte, festekontrakt eller lignende) når dette sendes til tinglysing til Kartverket.

Dersom ervervet ikke er konsesjonsfritt, må du søke konsesjon. Søknad om konsesjon fremsettes på eget skjema, som sendes til kommunen der eiendommen ligger.

Boplikt 

Det kan være boplikt på landbrukseiendommer, og på andre eiendommer. I noen tilfeller følger det av loven at det er boplikt på en eiendom. I andre tilfeller kan kommunen bestemme at det er boplikt på eiendommen, enten ved forskrift, eller i den enkelte sak. 
 

Utfyllende informasjon finner du her:


Skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.v. finner du her. (PDF, 221 kB)
 

Lover / Regler:
Konsesjonsloven

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart