Vilkår for å gifte seg

 

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt. Prøvingen foregår på bakgrunn av partenes egenerklæringer (erklæring for brudefolkeneforlovererklæringer), folkeregistermyndighetens opplysninger og annen aktuell dokumentasjon.

Søk om prøvningsattest her

 

Generelle vilkår (Ref: Regjeringen.no):
 

Den som ønsker å inngå ekteskap må være 18 år. Dette er en absolutt aldersgrense og det gis ikke dispensasjon. Hver av ektefellene har rett til å kreve ekteskapet oppløst uten forutgående separasjon eller samlivsbrudd ved brudd på alderskravet. Fylkesmannen har rett til å reise sak for å få ekteskapet oppløst dersom ektefellene selv ikke reiser slik sak.

En ekteskapsinngåelse må være frivillig fra begge parter. Den som tvinger noen til å gifte seg, kan straffes etter straffeloven med fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte.

Partene som skal gifte seg må ikke være i nær slekt. Dette betyr søsken, eller slektninger i rett opp eller nedstigende linje (dvs. foreldre og barn).

En person kan ikke gifte seg dersom hun eller han allerede er gift eller registrert som partner. Den som inngår ekteskap til tross for at han eller hun er gift fra før kan straffes med fengsel i inntil 1 år. Gifte personer som er bosatt i Norge kan bli straffet etter denne bestemmelsen dersom de inngår nytt ekteskap i utlandet.

De som skal gifte seg i Norge må ha lovlig opphold i landet. Hvem som har lovlig opphold i Norge reguleres av utlendingslovgivningen, se hjemmesidene til Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er opp til den som skal gifte seg og dokumentere at vedkommende har lovlig opphold i Norge.

Dersom et eventuelt tidligere ekteskap eller partnerskap er opphørt, ved skilsmisse eller død, må skifte av tidligere fellesbo være påbegynt eller gjennomført.

Dersom en av partene har en skilsmisse fra utlandet må den som hovedregel godkjennes av fylkesmannen. Dette skjer etter lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner.

En person som er bosatt i utlandet må ha med seg en ekteskapsattest for å kunne gifte seg i Norge. Denne attesten forteller at det etter hjemlandets lov ikke er noe til hinder for at han eller hun inngår ekteskap i Norge. 

 

Dersom folkeregistermyndigheten (skattekontoret) finner at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt utsteder de en prøvingsattest. Denne må vigsleren ha før ekteskap kan inngås. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra den er utstedt.

Gyldige ekteskap

Ekteskap inngås ved at brudefolkene møter for en vigsler. Mens begge er til stede skal de erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for ektefolk. 
Hvis denne fremgangsmåten for vigsel ikke er fulgt, anses ikke ekteskapet som inngått, og er ugyldig. Dette innebærer at ekteskap inngått ved stedfortreder eller per telefon ikke anerkjennes som gyldige. Et ekteskap vil også være ugyldig dersom vigsleren ikke hadde vigselskompetanse eller dersom det ikke forelå gyldig prøvingsattest fra folkeregistermyndigheten.

Mer info kan dere finne i Ekteskapsloven

 

.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 10.00 - 14.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart