Ansettelses- og arbeidsreglement

§  1.     OMFANG

Dette reglementet gjelder for arbeidstaker i heltidsstilling. Dersom annet ikke er bestemt, gjelder reglementet også for arbeidstakere i deltidsstilling.

Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider mot lov, tariffavtaler eller andre bestemmelser som er bindende for kommunen.

§  2.     KUNNGJØRING

Ledige stillinger skal kunngjøres offentlig med mindre ansettelsesmyndigheten bestemmer at
stillingen bare skal kunngjøres for kommunens arbeidstakere eller grupper av arbeidstaker.

Ansettelsesmyndigheten kan vedta at en stilling besettes uten kunngjøring. Ansettelsen kan da
foretas samtidig. Tillitsmannsutvalgets uttalelse bør foreligge før vedtak fattes.

Kunngjøringen skal gi opplysninger om lønnsvilkår, kvalifikasjonskrav og arbeidsområdet for vedkommende stilling. I kunngjøringen skal det tas inn følgende forbehold:

"Arbeidstaker ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av       
 gjeldende lover, reglement og tariffavtaler."

 

Søknadsfristen skal vanligvis være minst 3 uker. Ansettelsesmyndigheten kan bestemme at søknader innkommet etter fristens utløp skal behandles som om de var innkommet i rett tid.

Dersom kommunen finner at det ikke har meldt seg noen kvalifisert søker, kan den bestemme at stillingen skal kunngjøres på ny.

§  3.     FREMGANGSMÅTE VED ANSETTELSE

Innstilling som forelegges ansettelsesmyndigheten, skal som regel inneholde navn på minst 2
kandidater mer enn det antall som skal ansettes.

Tillitsmannsutvalgene har uttalerett ved ansettelser, overflyttinger, opprykk og forfremmelse,
 jfr. Hovedavtalens § 6,3.

§  4.     ANSETTELSESVILKÅR

Arbeidstakeren ansettes for tjeneste i kommunen - ikke i den enkelte etat/institusjon - på de
lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglementer, ansettelsesdokumenter og tariffavtaler. Arbeidstakeren må finne seg i forandringer i sitt arbeidsområde og eventuell instruks når dette er saklig begrunnet.

For arbeidstaker som tas inn ekstraordinært for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedoverenskomstens fellesbestemmelser, § 1.

Arbeidstakeren ansettes skriftlig med en prøvetid på 6 måneder. Dette gjelder ikke ansatte i
midlertidig stillinger, vikariater og budsjettert sesonghjelpearbeid.

Ansettelsesmyndigheten kan frafalle vilkåret om prøvetid i særskilte tilfeller.

I prøvetiden gjelder 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist. Det bør foreligge plan for den bedømmelse og vurdering som skal foregå i prøvetiden.

I god tid før prøvetidens utløp skal vedkommende avdelingssjef melde fra dersom det foreligger grunner som taler mot ansettelse. Spørsmålet om oppsigelse forelegges ansettelsesmyndigheten og tillitsmannsutvalgene snarest mulig.

Der hvor bedriftslegeordning er innført, plikter arbeidstaker å la seg undersøke - eller på egen
bekostning foreta like fullverdig undersøkelse hos annen lege. Resultatet av denne undersøkelsen forelegges bedriftslegen.

§  5.     ANSETTELSESMYNDIGHET

Ansettelsesmyndighet er tillagt kommunestyret for rådmannsstillingen og formannskap på avdelingssjefer/avdelingsledere.

For øvrig er ansettelsesmyndigheten tillagt rådmannen på de øvrige stillingene.

Tillitsmannsutvalgenes uttalelse bør innhentes i alle tilsettinger.

§  6.     ANSETTELSESBREV

 Ansettelse skal meddeles skriftlig. Av ansettelsesbrevet skal det fremgå hvilke vilkår og
 forpliktelser som gjelder for stillingen.

Ved ansettelse får arbeidstakeren utlevert et eksemplar av "Ansettelses- og arbeidsreglement for Grane kommune."

§  7.     LEGEATTEST/POLITIATTEST

For stillinger hvor det stilles spesielle krav til lege, og eller politiattest, skal det før ansettelse framlegges tilfredsstillende legeattest/politiattest.

           

§  8.     ARBEIDS- OG HVILETIDER

Klokkeslettene for arbeids- og hviletidene skal gjøres kjent.

Den ordinære ukentlig arbeidstid ved de enkelte etater/institusjoner skal være det antall timer
pr. uke som blir bestemt av kommunen via de til enhver tid gjeldendeoverenskomster og avtaler.

§  9.     FERIE

Ferien ordnes i samsvar med reglene i gjeldende ferielov og tariffavtale.

Kommunen fastsetter ferietid etter konferanse med arbeidstakeren eller vedkommendes tillitsvalgte. Ferielisten bør i den utstrekning det er mulig gjøres kjent minst 1 måned før ferien tar til eller senest 01. mai hvert år.

Mulighet for å søke om evt. overføring av ferie fra et år til et annet i ”spesielle tilfeller" innen 15. september hvert år.

 Alle skal i hovedsak ta ut sin lovbestemte ferie i ferieåret hvert år.
 

§  10.   FRAVÆR FRA ARBEIDET

Fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker skal straks meddeles nærmeste        overordnede og administrasjonssjefen.

For sykefravær til og med 8 kalenderdager skal det leveres egenmelding.            
Arbeidstakeren plikter ikke å gi opplysninger om sykdommens art.

Kommunen kan kreve legeattest fra 1. dag dersom arbeidstakeren i de siste 12 måneder har hatt
flere enn 24 dager fravær med egenmelding. Det samme gjelder ved gjentatte sykefravær
dersom kommunen har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Før arbeidstakeren mister retten til å nytte egenmelding, skal vedkommende gis anledning til å
redegjøre for årsaken til at det har vært så mange fravær.

Ved lengre fravær enn 8 kalenderdager skal det leveres legeattest.
 

 

§  11.   UTBETALINGER AV LØNNINGER

Måneds- og årslønnte utbetales lønn forskuddsvis den 12. i måneden.

Den enkelte arbeidstaker skal kontrollere at det er utbetalt riktig beløp.
Eventuelle feil må meldes snarest mulig.

Fradrag i lønningene kan ikke gjøres unntatt i følgende tilfeller:

a.  Lovbestemte trekk.
b.  Pensjonsinnskudd og avgift til KOU. Pensjonsinnskudd trekkes fra tiltredelsesdato.
Midlertidige ansatte og vikarer som slutter uten å ha blitt tatt opp i pensjonsordningen, får ved fratreden tilbakebetalt trukket innskudd.
c.  Beløp som på forhånd er skriftlig avtalt mellom kommunen og arbeidstakeren.
d.  Fagforeningskontigent dersom foreningen ber om det, jfr. Hovedavtalens § 12.
e.  Erstatning for skade eller tap arbeidstakeren forsettelig eller grovt uaktsomt har påført kommunen. Betingelser for slikt trekk er at arbeidstakeren skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller det er fastslått ved dom, eller arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling.

Lønnstrekk skal begrenses til den del av lønnen som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. Før trekk gjennomføres, skal det konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte.

§  12.   ALMINNELIG ORDEN

Arbeidstakeren må være på arbeidsstedet/mønstringsstedet ved arbeidstidens begynnelse.

 Ingen må forlate arbeidsstedet i arbeidstiden uten tillatelse fra nærmeste overordnede.

Arbeidstakeren må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende midler
i arbeidstiden.

Etter samråd med de tillitsvalgte kan røykeforbud innføres der dette må ansees som     nødvendig.

 

§  13.   BEHANDLING AV UTSTYR

Alt inventar, maskiner, verktøy, materialer m.v. må behandles med omhu. Det må vises forsiktighet ved behandling av ild, lys og ildsfarlige saker.

Arbeidstakeren må rette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og
eiendom, og bruke det verneutstyr som etter lov og forskrift er påbudt.

§  14.   PERMISJON

For permisjon gjelder tariffavtalens regler, samt det permisjonsreglement kommunen har fastsatt.

§  15.   OPPSIGELSE

Den myndighet som er tillagt retten til å foreta ansettelser, har også rett til å meddele oppsigelse.

Oppsigelsen skal være skriftlig fra begge parter. Arbeidstakeren kan kreve begrunnelse for
oppsigelsen. Denne kan kreves i skriftlig form.

Ved oppsigelse fra kommunen skal denne inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å
kreve forhandlinger, reise søksmål, og hvilke frister som gjelder. Før slik oppsigelse finner sted, skal det konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte.

Oppsigelsesfristen skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser i lov og tariffavtale.

Om arbeidstakerens rettigheter ved oppsigelse, vises for øvrig til Arbeidsmiljølovens kapittel XII og Forvaltningslovens bestemmelser.

Ved fratreden har arbeidstakeren krav på sluttattest.

 

§  16.   AVSKJED

Kommunen kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annen vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Avskjed skal meddeles skriftlig og inneholde opplysninger om rett til å kreve forhandling, reise
søksmål, og hvilke frister som gjelder.

Mens spørsmål om avskjed behandles, kan arbeidstakeren i helt spesielle tilfeller suspenderes fra sin stilling.

Betingelsen for å kunne foreta suspensjon er at det er nødvendig av hensyn til tjenestens tarv at
arbeidstakeren straks blir fjernet fra sin nåværende stilling, og at det må være grunn til å anta at vilkårene for avskjed etter Arbeidsmiljølovens § 66,1 er til stede.

Arbeidstakeren har krav på å få beholde sin lønn inntil vedtak om avskjed er truffet.

Før vedtak om avskjed eller suspensjon treffes, skal det konfereres med arbeidstakerens
tillitsvalgte med mindre arbeidstakeren ikke ønsker dette. Ved suspensjon har arbeidstakeren krav på at denne blir begrunnet.

Om arbeidstakerens rettigheter for øvrig vises til Forvaltningsloven, i spørsmål om avskjed vises også til Arbeidsmiljølovens § 66.

§  17.   ANNET LØNNET ARBEID

Kommunal arbeidstaker kan ikke uten tillatelse overta annet lønnet arbeid som vil være av et slikt omfang at det kan gå utover vedkommendes arbeidsytelse i kommunen. Det samme gjelder ekstraarbeid som kan medføre inhabilitet etter Forvaltningslovens  kap. 2.

Ansatte i Grane kommune som ønsker å inneha bistilling/ervervsvirksomhet eller styreverv utenom hovedstilling i kommunen, skal søke skriftlig om dette. Søknaden vil da bli vurdert i henhold til de gjeldende etiske retningslinjer samt ansettelses- og arbeidsreglementet for Grane kommune, om det vil gå utover vedkommendes arbeidsytelse i den kommunale hovedstillingen eller være i ufordelaktig konkurranse med kommunal virksomhet.
 

§  18.   TAUSHETSPLIKT

Når en sak er undergitt taushetsplikt i henhold til lov, bestemmelse, eller når det følger av
sakens art, må ingen arbeidstaker omtale saken overfor noen utenforstående.


§ 19.    VARSLING

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Slike meldinger skal bli tatt hånd om på en forsvarlig måte. Slike varsel kan gis til leder, personalsjef eller evt. bedriftshelsetjenesten. Varslerens identitet skal behandles som en fortrolig opplysning, og skal så langt det er mulig ikke gjøres kjent for den det varsles om, ledelsen eller kollegaer.

Det er viktig at arbeidstakerne bruker denne retten for å rydde opp i ukultur og avdekke ulovlige forhold på arbeidsplassen.

Meldingene skal være skriftlig og vurderes seriøst og undersøkes på en forsvarlig måte.