Avtale om fleksibel arbeidstid i Grane kommune


                    AVTALENS OMFANG
 

1.1 Alle som ikke deltar i noen form for spesielt fastsatt arbeidstid, turnustjeneste eller annen vaktordning kan omfattes av avtalen.

1.2  Ordningen må legges opp innen den enkelte avdeling slik at åpningstiden ikke blir redusert og at tilbudet til publikum ikke blir svekket.

1.3 Fleksibel arbeidstid må ikke benyttes, slik at man overskrider arbeidsmiljølovens bestemmelser jfr §47.

 

 

 1.                     KJERNETID OG YTRE ARBEIDSTID
   

2.1  Med kjernetid menes det tidsrommet hvor alle må være til stede. Med ytre arbeidstid menes det tidsrom hvor ankomst og arbeidsdagens slutt kan variere fra dag til dag.

2.2  For fleksibel arbeidstid skal det ikke utbetales kvelds- og nattillegg.

2.3 For arbeidstakere i administrasjonen og andre arbeidstakere som har samme arbeidstid, skal det legges til grunn kjernetid fra kl. 09.00 – 14.30.
Den ytre arbeidstid er fra kl. 06.00 – 09.00 og fra kl. 14.30 – 21.00.

2.4  Arbeidstid mellom jul- og nyttår. Viser til vedtak i Grane formannskap sak 62/03: åpningstiden ved kommunale kontor i forbindelse med jul- og nyttår: Jule- og nyttårsaften fri. Åpningstid i mellomjulen blir fortsatt 10.00 – 14.00, men ordinær arbeidstid for de ansatte mellom kl. 08.00 – 15.30. Dersom ansatte ønsker helt eller delvis fri mellom jul og nyttår, må fritid tas i form av ferie eller opparbeidet avspasering/fleksitid.

 

 

 1.                     AVREGNINGSPERIODE
   

3.1 Avregningsperioden skal være 1 måned, dvs. at året skal deles inn i 12 avregningsperioder, slik at den første avregningsperioden er januar osv.

3.2 Det tillates overført inntil 30 plusstimer eller 10 minustimer til neste avregningsperiode.

3.3 Etter avtale med avdelingssjef /leder kan det overføres plusstimer utover det som er fastsatt i
pkt. 3.2. 

 1.                     FRIDAGER
   

4.1 Det gis adgang til avspasere opptjente plusstimer i avregningsperioden, begrenset oppad til 12 hele fridager pr. år. Fridager avtales med nærmeste overordnede.

4.2 Etter avtale med rådmannen eller i henhold til delegasjon kan det gis adgang til avspasering ut over det som er fastsatt i pkt. 4.1.


 

 1.                     OVERTIDSARBEID
   

5.1 Overtidsarbeid skal som ellers være pålagt i den enkelte tilfelle. Overtidsgodtgjøring i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser kan bare utbetales for arbeid ut over ordinær arbeidstids lengde den enkelte dag. Overtida føres på egne timelister og skal ikke registreres som arbeidstid. Arbeidstakeren kan selv velge om evt. overtidsarbeid i stedet skal benyttes til å oppfylle normal arbeidstids lengde i avregningsperioden.
I slike tilfeller skal overtidstillegget utbetales og overtiden registreres som vanlig arbeidstid.


 

          REGISTRERING​​​​​​

6.1 Arbeidstakere skal være underlagt kontroll med arbeidstiden. Kontrollen skal foregå ved hjelp av registrering i frammøteskjema enten på pc eller manuelt. Skjemaet skal leveres til leder/avdelingssjef hver måned. (lederen skal sørge for at den enkelte har skjema).

6.2 Avregningsperiode månedsvis fra 1. i hver måned

Det tillates overført 30 plusstimer eller 10 minustimer til neste avregningsperiode.

Tid utover 10 minustimer medfører trekk i lønn. Plusstimer utover 30 timer blir strøket uten kompensasjon.

Plusstimer og minustimer skal avvikles i oppsigelsestiden.

Avvikling av avspaseringstid i avregningsperioden skal godkjennes av arbeidsgiver på forhånd i hvert enkelt tilfelle. I rimelig tid før avregningsperiodens utløp (senest innen den 20. måneden før), skal arbeidsgiver og arbeidstaker planlegge hvordan opparbeidede plusstimer som ikke kan overføres, skal kunne avspaseres før avregningsperiodens utløp.                       

Deltidsansatte kan ta ut antall avspaseringsdager forholdsmessig.

6.3 Undersøkelse og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut og andre                                  nødvendige private oppdrag, skal så vidt det er mulig legges utenom kjernetiden. 

Det er en forutsetning, at det skal bli enklere å utføre private gjøremål utenom arbeidstiden (kjernetiden). Slikt fravær kan derfor ikke registreres som arbeidstid i fleksitidsregnskapet uten at dette er godkjent av vedkommende enhetsleder på forhånd

 

7.            TJENESTEREISER / KURS

For deltakelse på kurs og møter gjelder følgende:

Ansatte får godskrevet fleksitid fra reisens start til møtets/kursets slutt hver dag, samt tid til hjemreise, for tid medgått utover normal arbeidstid (08:00-15:30).

For de med lederavtale kompenseres slik tid av 7-dagers ordningen.8.            FORTOLKNING AV REGLENE

Dersom det oppstår tvil om fortolkningen av disse bestemmelsene avgjøres saken av administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalgets avgjørelse er endelig.

De berørte arbeidstakerorganisasjonene og Grane kommune har hver for seg rett til å foreslå endringer og tilpasninger i reglementet for fleksibel arbeidstid i Grane kommune.

Ifølge Hovedtariffavtalens §4, pkt. 4.5, skal slike endringsforslag drøftes med de berørte arbeidstakerorganisasjoner før de iverksettes.