Etiske retningslinjer for Grane kommune

1.   Formål og virkeområde
Formålet med Grane kommunes etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle ansatte og folkevalgte i Grane kommune.

2.   Generelt
Grane kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.
Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet.

Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.


3.   Møte med kommunens brukere
Ansatte og folkevalgte i Grane kommune skal være seg bevisst at de danner grunnlag for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Folkevalgte og ansatte skal derfor aktivt ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk praksis.

4.   Forvaltning av samfunnets fellesmidler
Ansatte og folkevalgte i Grane kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Kommunens ansatte og folkevalgte plikter å ta vare på kommunens ressurser og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler.

5.   Fortrolighet og tydelighet
Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen må respekteres og ikke brukes til personlig vinning.

All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet i kommunen skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.

6.   Offentlighet
Grane kommune gir offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte og folkevalgte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper, presse og andre myndigheter.


7.   Habilitet
Kommunens ansatte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet. Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Grane kommune er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler. Ansatte og folkevalgte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte eller folkevalgte forelegge spørsmålet for sin nærmeste leder.

Folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og egne interesser. Dette gjelder også forhold som ikke direkte rammes av inhabilitetsbestemmelsen i forvaltningsloven. Dersom spesielle personlige interesser likevel kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for, eller for øvrig deltar i saksbehandlingen eller forberedende saksbehandling i, skal en ta dette opp med overordnet.

 

8.   Forretningsetiske regler
Ingen skal på vegne av kommunen foreta handlinger som er i strid med god forretningsskikk. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.

Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart.

Kommunal arbeidstaker kan ikke uten tillatelse inneha / overta annet lønnet arbeid som er av et slikt omfang at det går utover vedkommendes arbeidsytelse i kommunen. Ansatte skal ikke ha annet arbeid som er i konkurranse med kommunens virksomhet.

Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan i hovedsak bare skje i samsvar
med og etter avtale med overordnet.

9.   Forbud mot kjøp av seksuelle tjenester
Ansatte og folkevalgte i Grane kommune skal ikke opptre på en måte som er egnet til å bringe kommunen i miskreditt. Ansatte og folkevalgte på tjenestereise på oppdrag for Grane kommune skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester. Dette gjelder også på fritiden under slike oppdrag.


10.  Bruk av sosiale media
Husk hvor du jobber! Du er ansatt i Grane kommune også når du bruker sosiale medier privat.
Ansatte og folkevalgte er ambassadører for kommunen, og vil bli oppfattet slik av omgivelsene. Vær derfor åpen om din rolle og posisjon i virksomheten så langt det er mulig og hensiktsmessig.

 • Sosiale medier er en åpen kommunikasjonskanal. Det du skriver kan bli lest og videreformidlet av mange til mange, og blir stående ”til evig tid”.
 • Snakker du om jobben i kommunen på sosiale medier, så vær åpen om din relasjon til kommunen og oppfør deg ansvarsfullt / lojalt.
 • Du kan delta i offentlige debatter på sosiale medier, men er forpliktet til å si at dine meninger fremmes som privatperson.
 • Vurder nøye om du skal ha kontakt med elever, brukere og/eller pårørende i sosiale medier. Opptre i såfall som profesjonell i samspillet med disse.
  Grane kommune ønsker ikke at lærere blir venner med elever på Facebook/Twitter e.l. Men her må man vurdere dette individuelt.
 • Folkevalgte kan selvsagt bruke sosiale media og debattforum for å fremme sitt syn.
  Folkevalgte bør være varsom med personkarakteristikker som kan virke negativt. Ved omtale av kommunen og dets ansatte bør dette skje med respekt og etterrettelighet.
   

11.  Lojalitetsplikt
Ansatte og folkevalgte i Grane kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge de gjeldende rettslige regler og kommunens etiske retningslinjer. Ansatte tar opp tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin nærmeste leder. Lojalitetsplikten medfører ingen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.


12.  Tilbud om gaver og andre fordeler i tjenesten
Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling, men graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke overstige en slik verdi at den påvirker beslutningsprosesser eller gir andre saklig grunn til å tro det.
 

Folkevalgte og ansatte i Grane kommune skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, for eksempel i form av personlige rabatter av noe betydning ved kjøp av varer og ved kjøp av tjenester.

13.   Lederansvar
Ledere i Grane kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet og som ivaretar kommunens verdigrunnlag: redelighet, respekt og raushet og etiske regler. Lederne må være bevisst på at de gjennom ord, handling og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for adferd i kommunen og at de dermed har et særlig ansvar for oppfølging av de etiske retningslinjene.

14.   Ansvar
Alle ansatte og alle med politiske verv i Grane kommune er seg bevisst forpliktelsene som ligger i kommunens etiske retningslinjer, og at hver enkelt medarbeider og politiker er klar over det ansvar de har for å følge disse retningslinjene og annet regelverk som gjelder for hver enkelt stilling og hvert enkelt ombud.

Brudd på de etiske retningslinjene kan medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.