Sykefravær

Målet med rutinen er å legge til rette for økt dialog og oppfølging mellom leder og ansatte ved sykefravær med den hensikt å få den sykemeldte raskt tilbake til arbeid, enten i nåværende eller til tilrettelagte oppgaver.

Samtalenes formål er så raskt som mulig å få en vurdering av hvilke tiltak som må til for at medarbeideren på tross av helseplager kan fortsette på arbeid eller være i arbeidsrelatert aktivitet. Det kan også være å holde vedlike den sosiale forbindelsen til arbeidsplassen, samt å gi informasjon.

Omfang/Virkeområde

Rutinen gjelder alle ansatte innenfor Grane kommune

og rutinen gjelder for alt sykefravær uavhengig av årsak og lengde.

Ansvar

Leder:

 • Ta imot melding om fravær
 • Følge opp sykemeldte i henhold til aktuell rutine.
 • Koble inn aktører ( interne og eksterne )  som kan bidra.
 • Individuell tilretteleggingsplan/ dokumentasjon av møter.
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen.

 

Arbeidstaker:

 • Melde fra om fravær til nærmeste leder første fraværsdag.
 • Opplyse om forventet fraværslengde og funksjonsevne.
 • Informere/opplyse om fraværet er jobbrelatert.
 • Medvirke til å utarbeide individuell tilretteleggingsplan.

 

Tillitsvalgt

 • Bistå den sykemeldte når dette er ønskelig.
 • Involveres ved omplassering hvis den ansatte ønsker det.

 

Verneombud

 • Bistå leder og arbeidstaker ved behov.

 

 Personalavdeling:  

 • Har overordnet koordineringsansvar ved bedriftsintern attføring og kan for øvrig kontaktes ved behov for assistanse.


Aktivitet/beskrivelse

Definisjoner:

 

Egenmeldingsskjema: Grane kommune er IA-bedrift. Dette innebære bl a at ansatte kan benytte  egenmeldingsskjema fra første dag og inntil 8 dager i sammenheng. Fra og med 9.dag sammenhengende må man ha sykemelding fra lege. Det er anledning å bruke 24 egenmeldingsdager totalt pr 12 mnd. periode.

 

Egenmelding levers leder senest ”første arbeidsdag etter sykefravær”. Leder registrerer trekk i lønn hvis det ikke er gyldig fravær. ( ikke levert egenmelding er ugyldig fravær).

 

Hvem kan bruke egenmelding:

Må ha vært ansatt i minst 8 uker.

Vikarer må ha vært over 8 uker uten avbrudd over 2 uker. Regnes da som ny periode/kontrakt i hht. folketrygdloven.

 

Hvem kan få sykemelding:

Må ha vært ansatt i minst 4 uker.

Obs.Ved gradert sykemelding – kan ikke bruke egenmelding egen sykdom.

 

Oppfølgingsplan:  Skriftlig oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeidet. Planen skal inneholde funksjonsevne, tiltak som kan iverksettes og dato for evalueringsmøter. Planen må være realistisk og forenlig med medisinske vurderinger. Ved spesielt behov kan behandlende lege kontaktes om funksjonsevne. Planen oppbevares i den sykemeldtes personalmappe,  sendes nav dersom NAV ber om det, sendes alltid NAV ved mer enn 8 ukers fravær.

NB: Det skal også lages oppfølgingsplan for å unngå sykefravær når de kommer med en avventende sykemelding, hvor vi signaliserer om det er mulig å tilrettelegge for å unngå sykemelding i en periode.

 Rutinebeskrivelse:

 

Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven og Samarbeidsavtalen som IA-bedrift gjelder, dersom ikke annet er beskrevet i prosedyren.

 

Oppfølgingsrutinen er lagt opp slik at man uavhengig av sykefravær og årsak har faste oppfølgingspunkter. Det er leders ansvar at det blir tatt kontakt ved de forskjellige kontaktpunkter, men det kan også avtales i særskilte tilfeller at arbeidstaker på eget initiativ skal ta kontakt for eksempel for å gi tilbakemelding etter legekonsultasjon o.a.

 

Samtalene skjer ved telefon og oppmøte på arbeidsplassen. Hjemmebesøk kan også avtales. Den sykemeldte vil alltid være velkommen til å stikke innom jobb og til å delta på arbeidsstedets arrangementer.

 

 

 

Arbeidstakers ansvar

Arbeidsgivers/leders ansvar

Alltid i forbindelse med fare for fravær pga redusert helsetilstand.

Kontakt leder før evt. egenmelding eller legebesøk for å diskutere funksjonsevne, restarbeidsevne og tilrettelegging. Prøv å unngå sykemelding såfremt det kan tilrettelegges over en periode for å unngå dette.

Leder vurderer muligheter og tilbyr tilrettelegging og løsninger ut fra samtale. Målsetting er i samråd med arbeidstaker å unngå eller redusere fravær.

Utarbeid oppfølgingsplan.

 

 

 

Første dag som syk

Arbeidstaker skal ringe til sin leder og melde fra om fraværet. Ved vikarbehov skal kontakt de som evt. er på jobb eller nærmeste overordnede tidligst mulig. Ved kontakt med andre enn nærmeste leder ringes lederen senere.

Arbeidstaker skal melde fra om:

- antatt varighet

- oppgaver som må utsettes eller avlyses.

- funksjonsevne.

 

Egenmelding leveres leder så snart som mulig og senest ”første arbeidsdag etter sykefravær”.

Leder skal vurdere hvorvidt det er mulig å legge til rette for aktivitet under egenmelding evt. omdisponering av oppgaver slik at fravær kan unngås.

Syk etter en til to uker

- Arbeidstaker skal møte til avtalt møte på arbeidsplassen og samarbeide om en skriftlig oppfølgingsplan.

- være aktiv for å finne løsninger og tilby sin restarbeidsevne,           (gradert/ prosentvis sykemelding evt. andre muligheter).

Tenk positivt, ditt engasjement er viktig.

 

- mulige tilretteleggingsmuligheter skal medbringes lege ved behov for ytterligere sykemelding.

- lege kan kontakte arbeidsgiver for å finne mulige løsninger.

Leder skal lage en skriftlig oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, tilrettelegging, gradert s.m.. diskuteres. Underskrives av begge parter. En kopi av avtalen skal gis arbeidstaker.

 

 

 

- om fraværet har sammenheng med forhold i arbeidssituasjon er det viktig at dette framkommer på et tidlig tidspunkt for å kunne tilrettelegge.

- gjøre evt. ny avtale hvis aktuelt

 

 

 

 

Syk  9.dag

SYKEMELDING FRA LEGE LEVERES LEDER.

Leder registrerer fravær og videresender sykemelding til lønnsbehandler.

Syk etter 3 uker

Møte på arbeidsplassen til samtale og samarbeide om revidering av skriftlig oppfølgingsplan.

- Revidere skriftlig oppfølgingsplan.

Kopi til arbeidstaker med underskrift fra begge parter, til sykemelder

- vurder behov for ekstern assistanse.

- bestill blomsterbukett fra arbeidsgiver ved fulltidssykemelding og fortsatt utsikter til forlenget fravær.

-avtale evt. nytt møte ved behov.

Syk etter 6 uker

 

DIALOGMØTE 1

Samme som over

- arbeidstaker kan etter ønske ta med verneombud eller tillitsvalgt, evt. be om ekstern assistanse.

- samme som over.

- Leder deltar på møte i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og evt. personalsjef.  Sykemelder skal også delta i dialogmøte I, med mindre arbeidstaker ikke ønsker det.

Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplan til NAV innen 9 uke.

Arbeidsgiver skal være oppmerksom på at etter 8 uker skal lege fylle ut utvidet legeerklæring. Det skal foreligge tungtveiende, medisinske grunner som hindrer aktivitet under videre fravær.

- arbeidsgiver søker refusjon fra NAV i forbindelse med honorar til bedriftshelsetjenestens deltagelse i dialogmøte.

 

 

Syk etter 12 uker

 

 

 

 

 

 

 

Møte på arbeidsplassen til samtale og samarbeide om revidering av skriftlig oppfølgingsplan. Evt. komme med nye opplysninger eller endringer

 

 

 

- leder deltar på møte og tar evt. med bedriftshelsetjenesten og evt. personalsjef.

- nav skal ha kopi av oppfølgingsplan

- vurderer muligheter for den sykmeldte i eller utenfor virksomheten.

Evt. avtale nytt møte ved behov

Innen 6 mnd

- samarbeide om bedriftsinterne tiltak.

- Dersom ansatt og leder er enige i at saken er ferdig utprøvd i egen enhet, og skal overføres til bedriftsintern attføring, skal begge parter dokumenter og signere på siste oppfølgingsplan.

 

- Arbeidstaker må da kontakte sin lege eller evt bedriftslege for å få en funksjonsvurdering med avklaring på at det ikke er aktuelt å fortsette i nåværende jobb, og evt. en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver som kan gjennomføres.

Dersom tiltak i driftsenheten er ferdig vurdert og utprøvd, oversendes saken til personalavdelingen for nærmere vurdering av omplassering eller attføring.

Følgende dokumenter må følge saken:

 • medarbeides individuelle oppfølgingsplan der det anføres at saken overføres bedriftsintern attføring.
 • Annen skriftlig dokumentasjon, inkludert innkallinger til og gjennomføring av samtaler og utprøving av tiltak i driftsenheten.
 • Funksjonsvurdering med avklaring på at det ikke er aktuelt å fortsette i nåværende jobb, og evt. en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver som kan utføres.

Senest innen 6 mnd.

 

MØTE MED NAV.

Dialogmøte innen 26 uker. NAV ansvarlig.

NAV innkaller til dialogmøte sammen med arbeidstaker og arbeidsgiver. Lege eller helsepersonell skal delta hvis hensiktsmessig. Jmf. Folketrygden §8-7.

Tema: oppfølgingsplan og muligheter for løsninger på arbeidsplassen, samt om det er behov for rehabilitering eller yrkesrettet attføring.

 

NAV innkaller til dialogmøte sammen med arbeidstaker og arbeidsgiver. Lege eller helsepersonell skal delta hvis hensiktsmessig. Jmf. Folketrygden §8-7.

Tema: oppfølgingsplan og muligheter for løsninger på arbeidsplassen, samt om det er behov for rehabilitering eller yrkesrettet attføring.

 

 

Sykemeldt etter 10mnd

Sykepenger stopper etter ett års sykemelding. Og det må tas stilling til hva som skjer videre. Avklare ansettelsesforhold, evt. omplassering, permisjon.

 

Sykemeldt i 1 år

- maksimumsgrense for sykepenger, retten til sykepenger faller bort etter 52 uker.

-yrkesrettet attføring eller rehabilitering skal vurderes på nytt med NAV.

- lege vurderer om arbeidstaker fortsatt er arbeidsufør med behov for andre ytelser fra Arbeids og Verferdsetaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPFØLGING AV HYPPIG KORTTIDSFRAVÆR

 

Ved hyppige korttidsfravær eller vurdering at fravær kan skyldes andre årsaker innkalles til møte ved behov

Både arbeidstaker eller arbeidsgiver kan be om møte

Vurder om det skal innkalles til samtale med arbeidstaker for å drøfte:

 • Skyldes fraværet forhold på arbeidsplassen?
 • Kan bedriften gjøre noe for å hjelpe arbeidstaker?
 • Er det aktuelt å søke om fritak for arbeidsgiverperioden (kronisk sykdom)?

Ansvar nærmeste leder

 

 

 

 

Skjema for egenmelding finner du i Compilo.