Sykefravær

Målet med rutinen er å legge til rette for økt dialog og oppfølging mellom leder og ansatte ved sykefravær med den hensikt å få den sykemeldte raskt tilbake til arbeid, enten i nåværende eller til tilrettelagte oppgaver.

Samtalenes formål er så raskt som mulig å få en vurdering av hvilke tiltak som må til for at medarbeideren på tross av helseplager kan fortsette på arbeid eller være i arbeidsrelatert aktivitet. Det kan også være å holde vedlike den sosiale forbindelsen til arbeidsplassen, samt å gi informasjon.

Omfang/virkeområde

Rutinen gjelder alle ansatte innenfor Grane kommune og rutinen gjelder for alt sykefravær uavhengig av årsak og lengde.

Ansvar

Leder:

 • Ta imot melding om fravær.
 • Følge opp sykemeldte i henhold til aktuell rutine.
 • Koble inn aktører ( interne og eksterne )  som kan bidra.
 • Individuell tilretteleggingsplan/ dokumentasjon av møter.
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen.

 

Arbeidstaker:

 • Melde fra om fravær til nærmeste leder første fraværsdag.
 • Opplyse om forventet fraværslengde og funksjonsevne.
 • Informere/opplyse om fraværet er jobbrelatert.
 • Medvirke til å utarbeide individuell tilretteleggingsplan.
 • Levere egenmelding til nærmeste leder. 

 

Tillitsvalgt

 • Bistå den sykemeldte når dette er ønskelig.
 • Involveres ved omplassering hvis den ansatte ønsker det.

 

Verneombud

 • Bistå leder og arbeidstaker ved behov.

 

 Personalavdeling:  

 • Har overordnet koordineringsansvar ved bedriftsintern attføring og kan for øvrig kontaktes ved behov for assistanse.


Aktivitet/beskrivelse

Definisjoner:

 

Egenmeldingsskjema: Grane kommune er IA-bedrift. Dette innebærer blant annet at ansatte kan benytte  egenmeldingsskjema fra første dag og inntil 8 dager i sammenheng. 
Fra og med 9. dag sammenhengende må man ha sykemelding fra lege. 
Det er anledning å bruke 24 egenmeldingsdager totalt pr 12 mnd. periode.

 

Egenmelding leveres til leder senest ”første arbeidsdag etter sykefravær”. 
Leder registrerer trekk i lønn hvis det ikke er gyldig fravær. 
Ikke levert egenmelding er ugyldig fravær.

 

Hvem kan bruke egenmelding:

Må ha vært ansatt i minst 8 uker.

Vikarer må ha vært over 8 uker uten avbrudd over 2 uker
Regnes da som ny periode/kontrakt i henhold til folketrygdloven.

 

Hvem kan få sykemelding?

Må ha vært ansatt i minst 4 uker.

Obs! Ved gradert sykemelding – kan ikke bruke egenmelding egen sykdom.

 

Oppfølgingsplan

Skriftlig oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeidet. Planen skal inneholde funksjonsevne, tiltak som kan iverksettes og dato for evalueringsmøter. Planen må være realistisk og forenlig med medisinske vurderinger. Ved spesielt behov kan behandlende lege kontaktes om funksjonsevne. 
Planen utarbeides via nettsiden til NAV. 

Det skal også lages oppfølgingsplan for å unngå sykefravær når de kommer med en avventende sykemelding, hvor vi signaliserer om det er mulig å tilrettelegge for å unngå sykemelding i en periode.

 Rutinebeskrivelse:

 

Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven og Samarbeidsavtalen som IA-bedrift gjelder, dersom ikke annet er beskrevet i prosedyren.

 

Oppfølgingsrutinen er lagt opp slik at man uavhengig av sykefravær og årsak har faste oppfølgingspunkter. Det er leders ansvar at det blir tatt kontakt ved de forskjellige kontaktpunkter, men det kan også avtales i særskilte tilfeller at arbeidstaker på eget initiativ skal ta kontakt for eksempel for å gi tilbakemelding etter legekonsultasjon og annet. 

 

Samtalene skjer ved telefon og oppmøte på arbeidsplassen. Hjemmebesøk kan også avtales. 
Den sykemeldte vil alltid være velkommen til å stikke innom jobb og til å delta på arbeidsstedets arrangementer.

 

 

 Arbeidstakers ansvarArbeidsgivers/leders ansvar
Alltid i forbindelse med fare for fravær på grunn av redusert helsetilstand.Kontakt leder før eventuell egenmelding eller legebesøk for å diskutere funksjonsevne, restarbeidsevne og tilrettelegging. Prøv å unngå sykemelding såfremt det kan tilrettelegges over en kortere periode for å unngå dette.

Leder vurderer muligheter og tilbyr tilrettelegging og løsninger ut fra samtale. Målsetting er i samråd med arbeidstaker å unngå eller redusere fravær.

Utarbeid oppfølgingsplan.

 

 

 

Første dag som syk

Arbeidstaker skal ringe til sin leder og melde fra om fraværet
Ved vikarbehov skal arbeidstaker kontakte de som eventuelt er på jobb eller nærmeste overordnede tidligst mulig. 
Ved kontakt med andre enn nærmeste leder ringes lederen senere.

Arbeidstaker skal melde fra om:

- antatt varighet

- oppgaver som må utsettes eller avlyses.

- funksjonsevne.

 

Egenmelding leveres leder så snart som mulig og senest ”første arbeidsdag etter sykefravær”.

Leder skal vurdere hvorvidt det er mulig å legge til rette for aktivitet under egenmelding eventuelt omdisponering av oppgaver slik at fravær kan unngås.
Syk etter en til to uker

- Arbeidstaker skal møte til avtalt møte på arbeidsplassen og samarbeide om en skriftlig oppfølgingsplan.

- være aktiv for å finne løsninger og tilby sin restarbeidsevne,           (gradert/ prosentvis sykemelding eventuelt andre muligheter).

Tenk positivt, ditt engasjement er viktig.

 

- mulige tilretteleggingsmuligheter skal medbringes lege ved behov for ytterligere sykemelding.

- lege kan kontakte arbeidsgiver for å finne mulige løsninger.

Leder skal lage en skriftlig oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, hvor tilrettelegging og gradert sykemelding diskuteres. 

 

 

 

- om fraværet har sammenheng med forhold i arbeidssituasjon er det viktig at dette framkommer på et tidlig tidspunkt for å kunne tilrettelegge.

- gjøre eventuelt ny avtale hvis aktuelt

 

 

 

 

Syk  9. dagSYKEMELDING FRA LEGE LEVERES TIL LEDER.Leder registrerer fravær og videresender sykemelding til lønnsbehandler.
Syk etter 2 ukerMøte på arbeidsplassen til samtale og samarbeide om revidering av skriftlig oppfølgingsplan.

-Delta på sykefraværsoppfølging fra bedriftshelsetjenesten, “langtidsfrisk” og frisklivssentralen. 

- Revidere skriftlig oppfølgingsplan.

-Huk av for kopi til sykemelder, i nettportalen til NAV. 

- vurder behov for ekstern assistanse.

-avtale evt. nytt møte ved behov.

-melde inn behov for sykefraværsoppfølging til bedriftshelsetjeneste og frisklivssentral.  

Syk etter 6 uker

 

DIALOGMØTE 1

Samme som over

- arbeidstaker kan etter ønske ta med verneombud eller tillitsvalgt, eventuelt be om ekstern assistanse.

Aktivitetsplikt etter folketrygdloven. 

- samme som over.

- Leder er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av dialogmøte. Leder vurderer om bedriftshelsetjenesten og personalsjef skal delta.  Sykemelder kan inviteres i dialogmøte 1, med mindre arbeidstaker ikke ønsker det.

Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplan til NAV innen 9. uke.

Arbeidsgiver skal være oppmerksom på at etter 8 uker skal lege fylle ut utvidet legeerklæring. Det skal foreligge tungtveiende, medisinske grunner som hindrer aktivitet under videre fravær.

- arbeidsgiver søker refusjon fra NAV i forbindelse med honorar til bedriftshelsetjenestens deltagelse i dialogmøte.

 

 

Syk etter 12 uker

 

 

 

 

 

 

 

Møte på arbeidsplassen til oppfølgingssamtale og samarbeide om revidering av skriftlig oppfølgingsplan. Eventuelt komme med nye opplysninger eller endringer.

 

 

 

- leder innkaller til møte og tar ved behov med bedriftshelsetjenesten og  personalsjef.

- NAV og sykemelder skal ha kopi av oppfølgingsplan

- vurderer muligheter for den sykmeldte i eller utenfor virksomheten.

Avtale nytt møte ved behov

Innen 6 mnd

- samarbeide om bedriftsinterne tiltak.

- Dersom ansatt og leder er enige i at saken er ferdig utprøvd i egen enhet, og skal overføres til bedriftsintern attføring, skal begge parter dokumenter og signere på siste oppfølgingsplan.

 

- Arbeidstaker må da kontakte sin lege eller bedriftslege for å få en funksjonsvurdering med avklaring på at det ikke er aktuelt å fortsette i nåværende jobb, og evt. en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver som kan gjennomføres.

Dersom tiltak i driftsenheten er ferdig vurdert og utprøvd, oversendes saken til personalavdelingen for nærmere vurdering av omplassering eller attføring.

Følgende dokumenter må følge saken:

 • medarbeiders individuelle oppfølgingsplan der det anføres at saken overføres bedriftsintern attføring.
 • Funksjonsvurdering med avklaring på at det ikke er aktuelt å fortsette i nåværende jobb, og evt. en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver som kan utføres.

Senest innen 6 mnd.

 

MØTE MED NAV.

Dialogmøte innen 26 uker. NAV ansvarlig.

NAV innkaller til dialogmøte sammen med arbeidstaker og arbeidsgiver. Lege eller helsepersonell skal delta hvis hensiktsmessig etter Folketrygden §8-7.

Tema: oppfølgingsplan og muligheter for løsninger på arbeidsplassen, samt om det er behov for rehabilitering eller yrkesrettet attføring.

 

NAV innkaller til dialogmøte sammen med arbeidstaker og arbeidsgiver. Lege eller helsepersonell skal delta hvis hensiktsmessig etter Folketrygden §8-7.

Tema: oppfølgingsplan og muligheter for løsninger på arbeidsplassen, samt om det er behov for rehabilitering eller yrkesrettet attføring.

 

 

Sykemeldt etter 10 mndSykepenger stopper etter ett års sykemelding. Og det må tas stilling til hva som skjer videre. Avklare ansettelsesforhold, evt. omplassering, permisjon. 
Sykemeldt i 1 år

- maksimumsgrense for sykepenger, retten til sykepenger faller bort etter 52 uker.

Arbeidstaker har mulighet til å søke maksimum ett års permisjon uten lønn etter at sykepengeretten har falt bort. 

-yrkesrettet attføring eller rehabilitering skal vurderes på nytt med NAV.

- lege vurderer om arbeidstaker fortsatt er arbeidsufør med behov for andre ytelser fra NAV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPFØLGING AV HYPPIG KORTTIDSFRAVÆR

 

Ved hyppige korttidsfravær eller vurdering at fravær kan skyldes andre årsaker innkalles til møte ved behov

Både arbeidstaker eller arbeidsgiver kan be om møte

Vurder om det skal innkalles til samtale med arbeidstaker for å drøfte:

 • Skyldes fraværet forhold på arbeidsplassen?
 • Kan bedriften gjøre noe for å hjelpe arbeidstaker?
 • Er det aktuelt å søke om fritak for arbeidsgiverperioden (kronisk sykdom)?
 • Arbeidstaker meldes inn til oppfølgingstiltak hos bedriftshelsetjenesten, “langtidsfrisk” og frisklivssentral. 
Ansvar nærmeste leder
   

 

Skjema for egenmelding finner du i Compilo.