Taushetsplikt

Personell ansatt i Grane kommune plikter å iaktta taushet og å hindre at andre får kjennskap til det som man blir betrodd i tjenesten eller får rede på, om personlige eller arbeidsmessige og forvaltningsmessige forhold som har krav på beskyttelse.

LOVHJEMMEL:

§ 13 i forvaltningsloven (taushetsplikt), lyder:

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang til eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeid får vite om.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.

Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

 

Anvendelse av Straffelovens § 121:

For overtredelse av disse bestemmelsene kommer § 121 i den alminnelige straffelov av

22. mai 1902 til anvendelse, selv om vedkommende ikke er offentlig tjenestemann.

 

Straffelovens § 121 lyder:

«Den som forsettelig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes.

Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.»

Skjema skal fylles ut og signeres ved ansettelse. Skjemaet er tilgjengelig i Compilo.