Verneombud

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Oppdager du at ansatte i din virksomhet er utsatt for ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen og de som er utsatt for fare. 

Verneombudets rolle

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Som verneombud skal du se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. 

Det er arbeidsgiveren sitt ansvar å sørge for et trygt arbeidsmiljø. Dette betyr at arbeidsgiver innen rimelig tid skal rette opp forhold som utsetter arbeidstakerne for fare eller ulykker på jobb. Du må selv vurdere hva som er rimelig tid for arbeidsgiveren din å reagere på din henvendelse.

Dersom arbeidsgiver ikke kan eller vil rette på arbeidsmiljøproblemene, kan du kontakte arbeidsmiljøutvalget i virksomheten. Du kan også kontakte Arbeidstilsynets svartjeneste.

Retten til å stanse farlig arbeid

Dersom det er umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse, kan du som verneombud stanse arbeidet inntil Arbeidstilsynet har gjort sine vurderinger. Du må først vurdere om faren kan avverges på annen måte.

Stans av arbeid og årsaken skal straks meldes til arbeidsgiveren. Du må vurdere om hele, eller deler av virksomheten skal stanses, for å avverge fare. Verneombudet kan også stanse arbeidet dersom påvirkningen på arbeidstakerne har pågått lenge, og kan gi akutt fare for liv eller helse. 

Verneombudet er ikke ansvarlig for tap virksomheten får som følge av at arbeidet stanses. Det gjelder også selv om verneombudet overvurderte risikoen og stansingen derfor var unødvendig. 

Hovedverneombudet har samme rett til å stanse arbeidet som verneombudet. Derfor kan hovedverneombudet stanse arbeidet, uavhengig av verneombudet sin vurdering. Hvis et verneombud har stanset arbeidet, kan ikke hovedverneombudet endre denne beslutningen. 


Verneombudet skal ikke alltid involveres når det er problemer med arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Problemer bør først løses av den som kjenner dem best, ved at arbeidstakeren tar opp saken med sin nærmeste leder. Blir ikke saken løst, kan du som verneombud bli kontaktet.

Viktige oppgaver for verneombudet

Den som har denne rollen skal særlig følge med på at:

  • maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og ulike arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare.
  • verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand.
  • arbeidstakerne får nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring.
  • arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
  • meldinger om arbeidsulykker blir sendt.

Verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner, og følge opp at arbeidsgiveren oppfyller pålegg og retter seg etter veiledning som Arbeidstilsynet gir.
 

Verneombud i Grane kommune


Hovedverneombud: Jenny Marie Haugen Schjølberg.
Telefon 976 52 163. E-post: jenny.marie.haugen@grane.kommune.no

Kommunehuset: Tove Brennhaug.
Telefon 951 29 180. E-post: tbe@grane.kommune.no

Grane barne- og ungdomsskole: Ane Bogfjelldal.
Telefon 476 19 839. E-post: ane.lovise.bogfjelldal@grane.kommune.no

Stormoen skole: Jenny Marie Haugen Schjølberg.
Telefon 976 52 163. E-post: jenny.marie.haugen@grane.kommune.no

Sykehjemmet: Lill-Renate Reirå.
Telefon 974 83 934. E-post: lire@grane.kommune.no

Hjemmetjenesten: Marit Stømstad.
Telefon 959 11 605. E-post: mst@grane.kommune.no

Grane kommunale barnehage: Janne Bonsaksen
Telefon 948 45 439. E-post: janne.bonsaksen@grane.kommune.no

Uteavdeling: Geir Ole Hultgren.
Telefon 480 41 021. E-post: gehu@grane.kommune.no


.