Samarbeidsutvalget (SU)

Det er kommunens ansvar at alle offentlige grunnskoler i kommunen har et samarbeidsutvalg/driftsstyre som fungerer slik det er beskrevet i opplæringsloven kapittel 11.

Hvordan kommunen organiserer driften av skolene, varierer. Det vanligste er at kommunen etablerer et samarbeidsutvalg (SU) ved skolene, men noen kommuner har et driftsstyre i stedet.

Foreldrerepresentantene har rett og plikt til å delta i både samarbeidsutvalget og driftsstyret (opplæringsloven § 11-1). Rektor har møte- og talerett og kan fremme saker.

.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller kan styringsoppgaver, driftsoppgaver og beslutningsmyndighet delegeres fra kommunen til skolen.

I Samarbeidsutvalget er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene.

Foreldrerepresentantene skal, ifølge opplæringsloven § 11-4, være fra FAU. Den ene representanten skal være FAU-lederen.


 

Typiske oppgaver for SU 

Samarbeidsutvalget/driftsstyret kan uttale seg om følgende saker: 

  • ordensreglementet
  • skolens informasjonsvirksomhet
  • virksomhets- og utviklingsplaner for skolen, strategiske planer mm.
  • forslag til budsjett
  • prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
  • plan for hjem-skole-samarbeid
  • skolevurdering
  • trafikkforholdene
  • skoleskyss
  • planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

Kontakt

Lillian Sætern
Rektor Grane barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 75 18 08 62
Mobil 41 54 42 85

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Skolevegen 17
8683 Trofors

Kart