Permisjon fra skolen

  • Elever kan søke permisjon fra skolen i inntil to uker - ti skoledager.
  • Rektor behandler permisjonssøknaden. 
  • Søknad må sendes minst én måned før elevpermisjonen skal starte. 


Alle har rett til å søke permisjon fra skolen

I opplæringsloven heter det at:
"Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker".
Når permisjonen innvilges fraskriver elevene seg retten til opplæringen i den perioden. 

Du kan ikke søke permisjon i mer enn to uker

Opplæringslovens grense for maksimal permisjonstid er ufravikelig. Det betyr at ingen kan innvilges permisjon med varighet utover 2 uker (10 skoledager).
Ved søknader om permisjon for et lengre tidsrom enn to uker, kan rektor innvilge permisjon i inntil to uker av perioden. Hvis mulig bør foreldrene få velge hvilke uker de ønsker å ta ut permisjonen.

Opplæringsloven gir ingen begrensning for hvor mange ganger permisjon kan innvilges. Dette må imidlertid sees i sammenheng med kravet til forsvarlighet.

Rektor avgjør om permisjon er forsvarlig

Rektor avgjør om det er forsvarlig i forhold til opplæringen å innvilge permisjonen. Dette blir tatt med i vurderingen: 

  • Blir det gitt opplæring i permisjonstiden?
  • I tilfellet hva slags? 
  • Har eleven hatt permisjon før? 
  • Elevens faglige nivå. 
  • Hvilke opplevelser eleven vil få i permisjonstiden og hvilket utbytte eleven kan få av dette. 

Det er ikke et krav at elever skal få opplæring i permisjonstidene, men det kan bli lettere å forsvare å gi permisjon da. 

Søknadsskjema og søknadsfrist for elevpermisjon

Du må søke senest én måned før permisjonen skal starte. 

Søknadsskjema for elevpermisjon.
 

Det gis ikke permisjon ved bl.a.

Elever på 1.årstrinn innvilges ikke permisjon ved skolestart, da oppstart av skoleåret er særs viktig blant annet av hensyn til etablering av rutiner, basisgrupper og gode sosiale relasjoner i elevgruppa. Det anbefales heller ikke at andre elever er borte første skoleuke av samme årsak. 

Elever i 10. klasse innvilges ikke permisjon i tidsrommet 1. desember – 15. januar, på grunn av tentamen (heldagsprøver), og etter 15. april, på grunn av årsprøver, forberedelse til eksamen og eksamen.

Klageadgang

Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Statsforvalteren i Nordland for endelig vurdering.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

 

Nyttige lenker

Permisjonsreglement for grunnskolen i Grane kommune (PDF, 185 kB)

Opplæringsloven

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Skolevegen 17
8683 Trofors

Kart