Tilbud til minoritetsspråklige elever

Elever som har et annet morsmål enn norsk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter til å følge vanlig undervisning.

Kartlegging og vedtak

Når en elev med annet morsmål enn norsk begynner ved skolen, skal skolen først kartlegge hvilke ferdigheter eleven har i norsk. Skolen kan så gjøre vedtak om særskilt norskopplæring. Vedtaket vil si noe om hvor mye opplæring pr. uke og hvor lenge opplæringa skal vare. Underveis i opplæringa skal skolen gjennomføre nye kartlegginger for å vurdere om eleven kan følge vanlig undervisning.

Elever kan også ha rett på morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring.

Opplæringsloven

Retten til særskilt norskopplæring er bestemt i Opplæringslova § 2-8:

"Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.

Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen."

Kontakt

Wenche Daleng
Kommunalsjef oppvekst og kultur
E-post
Mobil 47 61 47 00

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart