Dispensasjon for bruk av snøscooter

Grane kommune kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring med snøscooter utenfor kommunalt løypenett dersom du som søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.

Kommunen kan bare gi dispensasjon etter §§ 5 og 6 i «Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann»:   

§ 5 a   -   Ervervskjøring
§ 5 b   -   Funksjonshemmede
§ 5 c    -   Transport av bagasje og utstyr
§ 5 d   -   Kjøring i utmarksnæring
§ 5 e   -   Transport av ved
§ 6      -   Særlig behov som kommunen kan godta


Motoriserte fremkomstmidler i utmark og vassdrag vil i mange tilfeller tjene åpenbare nytteformål i dagens samfunn, som f.eks. nødvendig motorferdsel i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæringen og materiell- og persontransport i forbindelse med anleggsarbeid.

Samtidig medfører motorferdsel i naturen en rekke ulemper og skader, f.eks. støy og annen forurensing, terrengskader og vegetasjonsslitasje, forstyrrelser av dyrelivet og konflikter med friluftslivet.  Det er særlig bruk av kjøretøy på barmark som medfører slitasje og skade på terrenget.

I henhold til gjeldende regelverk kan det gis tillatelse til bruk av snøscooter for fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede, og transport av ved.

Søknadene vurderes i tillegg i henhold til prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 

Følgende vilkår for dispensasjon er gjeldende:

  • Det skal ved kontroll kunne dokumenteres at bruken av snøscooter gjelder oppdrag i forbindelse med leiekjøring.
  • Rapporteringsskjema for ervervskjøring skal leveres kommunen innen gitt frist
  • All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl. 23.00 – kl. 07.00 (nattforbud) er forbudt.
  • Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel.  Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området.
  • Ved kontroll skal kjøretillatelse, tillatelse fra grunneier, førerkort og vognkort framvises.


Søk om tillatelse til kjøring med snøscooter via vårt digitale skjema

Vedlegg til søknaden:

 
 

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart