Vinterdrift

Hovedmålsettingen for vinterdrift er at veger, sideanlegg (busslommer, møteplasser med mer), gang- og sykkelveger og plasser til enhver tid skal være farbare for kjøretøy og gående som er normalt utstyrt for vinterkjøring/-gange. 

Hovedmålsettingen skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på veger/sideanlegg/gang- og sykkelveger/plasser, samt sikre siktforhold og tilstrekkelig veggrep for alle trafikantgrupper. 

Beredskapstiden for vinterdrift er 01. november til 15. april hvert år inntil utgang av 15. april 2028.

Krav til brøyting og hensyn til utførelse

Brøyting omfatter all snørydding i vegens/gang- og sykkelvegens/plassens fulle bredde. Dette innbefatter bl.a. brøyting av veg, gang- og sykkelvei, møteplasser, bussholdeplasser, avkjørsler/kryss og snuplasser for brøytemateriell og andre (renovasjon og lignende).

Følgende minimumskrav gjelder:

Veger og plasser skal til enhver tid være fremkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. 
På kjøreveger og plasser skal maksimal snødybde ikke overstige 10 cm tørr snø/ 8 cm våt snø. 
På gang- og sykkelveger skal maksimal snødybde ikke overstige 7 cm tørr snø/5 cm våt snø. Gang- og sykkelveger skal være gjennombrøytet innen kl. 06:00 om morgenen.
Spordybde på snø / is-såle på veger og plasser skal ikke overstige 7 cm. 
Snø skal ikke hindre at overflatevannet ledes bort fra vegbanen.
Brøytekanter skal freses ned dersom de hindrer utkast fra snøplog og forårsaker fokkproblem og snøansamling på vegbanen.

Måleregler

Måleregler
Parameter Måleregel
Snødybde Snødybde måles der snødybden er størst på kjørebane mellom ytterkant av kantlinjer. Det måles ikke nær trafikkøy eller på/nær sperreområde.
Spordybde Maksimalt avvik fra rettholt som er lang nok til å spenne over ryggen på hver side av sporet, lagt på tvers av vegen.


Entreprenør skal vise hensyn til annen trafikk og vegens naboer.

  • Sprut mot kjøretøy og bygninger skal unngås. 
  • Sprut mot avkjørsler skal unngås hvis mulig. 

Aktsomhet må utvises ved passering av overganger og andre nærliggende veier slik at snø og is ikke kastes ned på trafikanter og kjøretøy på underliggende eller tilliggende veg eller jernbane.

Ønsker du å klage på kommunens vinterdrift kan dette gjøres ved at du sender en epost til vinterdrift@grane.kommune.no med beskrivelse og gjerne ett bilde som vedlegg. 

Kontakt

Øyvind Abel
Fagarbeider
E-post
Mobil 41 52 02 63

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart