Folkehelse

I Grane kommune er vi opptatt av prioritere forebygging og folkehelse for å skape best mulig livskvalitet for befolkningen vår. 

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Hensynet til befolkningens helse skal ivaretas i kommunens og fylkeskommunens planlegging. Dette følger både av folkehelseloven og av plan- og bygningsloven § 3-1; planer skal ”fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller”. 

Folkehelsekoordinator

Enhetsleder kultur, folkehelse og frivillighet Rune Stabbforsmo innehar ansvaret for kommunes folkehelsearbeid. 
 

Oppgaver som folkehelsekoordinator

  • Drive systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging for å bedre folkehelsen
  • Finne områder i kommunen hvor det trengs målrettet helsefremmende innsats
  • Koordinere forebyggende innsats i kommunene
  • Bidra til samarbeid mellom sektorer og tjenester
  • Styrke innsatsen for tidlig intervensjon
  • Holde et konstant fokus på behovet for forebygging og synliggjøre dette behovet
  • Ta ansvar for folkehelsearbeidet gjennom å ansvarliggjøre andre

 

Oversiktsdokument
 
 

Bakgrunn

St.meld 16 (2002-2003) beskriver at fylkeskommunen, kommuner, Statsforvalteren, andre regionale aktører og frivillige organisasjoner skal jobbe i et gjensidig, forpliktende samarbeid om folkehelse.
Grane kommune har inngått samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland fylkeskommune. Partnerskapsarbeidet handler om å identifisere utfordringer, etablere felles mål og samle innsatsen om felles strategier.
 

 

.

Kontakt

Rune Stabbforsmo
Enhetsleder kultur, folkehelse og frivillighet
E-post
Telefon 75 18 22 46
Mobil 90 51 86 56

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart